İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Sosyal ve ekonomik yaşamın merkezinde insan, karşımıza ya işveren, ya çalışan ya da ne yazık ki işsiz olarak çıkıyor. İşçi ve işveren ilişkileri; çağdaş iş hukukunun ürünü yeni tip iş sözleşmeleri; işçi sendikası, işveren sendikası ve devlet ilişkisi ile sigortalı ve sosyal devlet arasındaki ilişkinin ortaya koyduğu karmaşık ağ, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalının çalışma alanını oluşturuyor.

Ekonomik ve sosyal yaşamın merkezindeki çalışma ilişkileri geliştikçe ve karmaşıklaştıkça, dikkatle takip edilmesi gereken, sürekli gelişen ve değişen yasal düzenlemelere; çetin hukuki uyuşmazlıklara konu olmaktadır. Bu nedenle, anabilim dalına bağlı dersler kapsamında da, öğrencilerimizin, bu alanda yeterli donanıma sahip olarak mezun olmalarına çaba gösterilmektedir.

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Nedir?

Bu hukuk dalı öz bir anlatımla, çalışan ile çalıştıran arasındaki ilişkilerin hukuki bir platformda düzenlenmesidir. Bu konuya daha bir açıklık getirmek gerekirse; bu yasa, işe alım ve devamı süresince belirli kural ve uygulanmaların sağlanması ve kontrollerinin gelişen yaşam koşulları ve değişimlerin göz önüne alınarak yenilenmesinden ibarettir. Ülkemiz birçok alanda olduğu gibi iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında da Avrupa standartlarını tutturma yolunda belirli bir aşama kaydetmiştir.

Çalışanın sosyal güvenliğini ve çalışan ile çalıştıranın hukuki ilişkilerini tek bir çatı altında toplayarak, sosyal güvenlik kurumunu (SGK) oluşturan Türkiye, bu alanda son zamanlarda yaptığı düzenlemelerle her iki taraf arasında sosyal barışı sağlama yolunda epey yol almıştır.

İş ve sosyal güvenlik hukukunun ana işlevlerinin başında gelen uygulamalar anayasanın ilgili kanunları ile güvence altına alınmıştır. 4857 sayılı yasa ile düzenlenen kanun çerçevesinde, çalışanlar ile işveren arasında bir iş sözleşmesi kapsamında çalışma ortamına ait hak ve sorumlulukları düzenlemek olarak belirtilen yasa bazı istisnai durumlar dışında tüm işyerlerinin faaliyet konularında uygulanır.

İş Hukuku alanında çalışmalarımızda yasal değişiklikler ve gelişmeler yanında iş hukuku alanında doktrindeki mevcut görüşlere ve yargı kararlarına da dikkate alarak hukuk hizmet sunmaktayız.

 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Fazla Çalışma (Fazla Mesai) Ücreti Hesaplaması,Ücret Tespiti,
 • Hafta Tatili Ücreti,Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti ,Yıllık İzin Ücreti ,Hesaplamaları,
 • Kıdem Tazminatı İhbar TazminatıHesaplamaları,
 • Kötüniyet Tazminatı,Sendikal Tazminat,
 • Eşit Davranma Borcu ve Ayrımcılık Tazminatı,
 • İş güvencesi ve iş güvencesinden kaynaklanan işçilik alacakları hesaplamaları,
 • Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri,
 • Asıl İşveren ve Altişveren ilişkisinde İşçilik alacakları,Cezai Şart,İkale (Bozma) Sözleşmesi,.
 • İşe iade davası ve işe iade davası sonucu hesaplamalar,
 • Hizmet tespiti davaları,Meslek Hastalığı ve Ölümlü ve yaralanmalı iş kazası tazminat davaları,
 • Bu konularda her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetli vermekteyiz.
);