TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku

TİCARET HUKUKU

Kişiler arasındaki adi borç ilişkileri borçlar hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Ancak borç ilişkilerinin daha teknik, daha bilgi gerektiren daha büyük ve hacmi geniş kapsamlı borçları içeren hukuku ticaret hukukudur. Bu nedenledir ki sıradan borç ilişkilerine adi borç ilişkileri, teknik ve uzmanlık gerektiren, bu işi meslek olarak icra edenlerin borç ilişkilerine de ticari borç ilişkileri ve ticari borçlar denilmektedir.

Borç ilişkisinin teknik ve uzmanlık gerektiren hallere dönüşmesi ve mesleki bir yapı kazanması sonucunda hukuk, borçlar hukukundan daha teknik daha ağır şartları olan bir hukuk dalını daha ortaya çıkarmak zorunda kalmıştır. Buna ticaret hukuku denilmiştir.

Ticaret hukuku, kişiler arası ticari ilişkilerden doğan ve ticari işletmeyi ilgilendiren, bunun yanında ticaret şirketlerinin kuruluşu, örgütlenmesi ve çalışmaları ile sona ermelerini, kıymetli evrakın türleri ve kıymetli evraka ilişkin kuralları, özel sigortaların neler oldukları, nasıl işledikleri ve sona ermeleri, deniz ticaret hukuku kurallarını düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Ticaret hukuku da aslında daha önce de belirttiğimiz üzere medeni hukuktan türemiş bir hukuk dalı olup, borçlar kanunumuz adi borç ilişkilerini düzenlediğinden genel nitelikli bir kanun olmakta iken ticaret kanunumuz ticari borçları ve medeni kanun ile borçlar kanununda yer almayan ya da ismen geçen hususlara ilişkin detaylı düzenlemeler yapması nedeniyle özel kanun olmaktadır. Bu çerçevede Ticaret Kanunu, Medeni Kanun’un (ve dolayısıyla Borçlar Kanunu’nun) tamamlayıcısı niteliğinde bir kanundur.
Bu konu ticaret hukukunun temel kaynağını oluşturan 13.01.2011 kabul tarihli, 14.02.2011 Resmî Gazete yayım tarihli, 01.07.2012 yürürlük tarihli ve 6012 Türk Ticaret Kanunu’nun 1. maddesinde de aynen şu şekilde yazmaktadır. “Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ayrılmaz bir parçasıdır…” Bu ifade de göstermektedir ki ticaret hukuku da medeni hukuk ile iç içe bir hukuk dalıdır.

Bir konu hem Türk Ticaret Kanununda hem de Türk Medeni Kanunu’nda veya Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş ise bu durumda genel kanun olan Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ile Özel kanun olan Türk Ticaret Kanunu çatışmış olacaktır. Bu durumda genel kanun özel kanun çatışması hâlinde özel kanun hükümleri dikkate alınacağından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Türk ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu’nun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle ticaret hukukunun aslî yazılı kaynakları arasında şunlar yer almaktadır:
– Anayasa
– Uluslararası Anlaşmalar
– 6012 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu
– 4721 sayılı (Yeni)Türk Medeni Kanunu
– 6018 sayılı (Yeni)Türk Borçlar Kanunu
– Ticaret Kanunu’nun uygulanması amacıyla çıkarılan tüzük ve yönetmelikler .

2012 yılında yürürlüğe giren 5012 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’ndan önceki ve yürürlükten şu an kalkmış olan 29 Haziran 1956 tarih ve 6762 sayılı 2. Türk Ticaret Kanunu idi. Bu ikinci Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdiğinde 26 Mayıs 1926 tarihli ve 865 Sayılı eski ve ilk Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlükten kaldırmıştır.

1926 tarihli ilk ve en eski Türk Ticaret Kanunu’nu Almanya’dan iktibas etmiş idik.

Bir ticari uyuşmazlığa uygulanacak olan hükümler şu sıra ile belirlenir:
-Emredici hükümler
– Sözleşme hükümleri
– Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan emredici nitelikte olmayan ticari hükümler ü
– Ticari örf ve âdet
– Genel hükümler
– Hakimin hukuk yaratması

Şirketlere Verdiğimiz Hizmetler:

  • Şirket esas sözleşmesini meydana getirmek ve bu sözleşmede değişiklik yapmak hususlarında yol göstermek
  • Şirket yönetimi ile ilgili davaları yürütmek
  • Pay senetleri, kıymetli evraklar ve tahviller ile alakalı hususlarda gerekli bilginin müvekkile sunulması ve bu konulara ilişkin davalarda takibin yapılması
  • Şirketin idaresinin Sermaye Piyasası Kanunu’na uygun biçimde yürütülmesinin denetimini yapmak
  • Bunun dışında Şirketler ve Ticaret Hukuku’na dair yapılan son değişikliklerin takibiyle şirketin bu değişikliklere uyarlanması

Şirketler ve Ticaret Hukuku veya diğer konularda hukuki sorunlarınız için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

);