TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hukuku

TÜKETİCİ HUKUKU

TÜKETİCİ HUKUKU’NUN AMACI NEDİR ?

Tüketici Hukukunun doğuşunun temel nedeni tüketicinin korunmasıdır. Genişleyen pazarda kendisine mal ve hizmet sunanlar ile yaptığı hukukî işlemlerin güçsüz tarafı olan tüketici yalnız ekonomik ve sosyal değil, aynı zamanda bilgisizlikten kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle de korunmaya muhtaçtır. Bu bakımdan tüketicinin yalnız ekonomik çıkarları değil, tüm tüketici hakları kapsamında korunması gerekir.

                             TÜKETİCİ  HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE BAŞVURUDA PARASAL SINIRLAR NEDİR?

26 Aralık 2018 Tarihli ve 30637 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” ile birlikte 2019 yılında tüketici hakları mevzuatından doğan uyuşmazlıkların çözüm yerinin hangi tutarlara göre belirleneceği tebliğ edilmiştir.

Yapılan düzenleme ile 2019 yılında tüketici hakem heyeti başvurusu için belirlenen parasal sınırlar aşağıdaki gibidir;

 • 650 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyeti görevlidir.
 • Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 TL ile 8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti görevlidir.
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti görevlidir.
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650TL ile 8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti görevlidir
 • 480 TL üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarının tamamında Tüketici Mahkemesi görevlidir

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ   ile birlikte 2019 yılında tüketici hakem heyetine yapılacak başvurularda dikkate alınması gereken parasal tutarlar yukarıda belirtildiği şekildedir. Ancak  yapılan düzenleme uyarınca parasal sınırı 8.480 TL’nin üzerindeki tüm tüketici  uyuşmazlıklarında  görevli yer Tüketici  Mahkemeleridir.

                                                                      TÜKETİCİ HUKUKU AVUKATI

Tüketici avukatı ise tüketici mahkemeleri çerçevesinde görülen her türlü dava başta olmak üzere tüketici hakları üzerine danışmanlık ve alınan malların ayıplı olması durumunda uğranılan zararın tazmini gibi konularda uzmanlık göstermektedir. Kısaca özetlemek gerekirse tüketici avukatları, tüketicileri ilgilendiren her türlü hukuki konuya ilişkin danışmanlık, dava avukatlığı ve hizmet vermekle görevlidir. Tüketici hukukunda meydana gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlıklara yakından bakacak olursak tüketiciler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında her alanda hizmet alma hakkında sahiptirler. Tüketicinin satın almış olduğu malın veya hizmetin gösterilen numuneye uygun olmaması durumunda tüketiciye belli başlı tazminat hakları doğmaktadır. Tüketici hukuku avukatları bu hakları her iki tarafın da adaletini sağlayıp dengede tutarak savunmakla yükümlüdür demek mümkün. Bununla birlikte tüketicinin bir mal satın alarak oluşturduğu tüketici kredisi sözleşmesi akabinde bankalar tarafından kredi yapılandırma ücreti, işlem ücreti ve komisyon gibi masraflar oluşturmakta ve bu konu itibariyle de pek çok uyuşmazlık doğabilmektedir. Genel anlamda tüketici davası avukatlarının sunduğu hizmetler arasında kredi kartı işlem ücretlerinin takibi, ayıplı mal sonucunda tüketicinin uğradığı zararların tazmini, mesafeli satış sözleşmesinde ihtilafların takibi, tüketici sözleşmelerindeki haksız şartları ve cayma hakkının kullanılması gibi konular ön plana çıkmaktadır.

 

Göktürk Hukuk ve Danışmanlık Büromuz,Tüketici hukuku kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemler almayı amaçlamaktadır. Büromuz ise şu hizmetleri vermektedir ;

 • Tüketici Hukuku alanında güncel mevzuat takibi ve bu doğrultuda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Tüketici müvekkillerin tip sözleşmeler konusunda bilgilendirilmesi
 • Alım-satım sözleşmesinin yapılması
 • Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması
 • Tüketiciler hakem heyetine başvurulması
 • Tüketici mahkemerinde dava açılması ve takibinin yapılması
 • Bu konuda her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki yardım ve hukuki destek hizmetli vermekteyiz.

Tüketici mahkemesi, tüketici işlemlerine bakmakla görevli basit yargılama usulü uygulayan özel bir mahkeme niteliğinde olduğundan hak kayıplarının önlenmesi için savunmanın bir Avukat vasıtasıyla yapılmasında yarar vardır.

);