Danıştay Kararı

Doğum yapan doktora bir yıl geçmeden icapçı nöbeti yazılamaz.

Doğum yapan doktora bir yıl geçmeden icapçı nöbeti yazılamaz.

T.C.
Danıştay
5. Daire

Esas No:2013/7100/
Karar No:2015/8746
K. Tarihi:9.11.2015

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/7100
Karar No : 2015/8746

Temyiz Eden (Davacı) :
Vekili : Av. Abdullah Hızal
Şair Eşref Bulvarı No:22 Karaahmetoğlu İş Merkezi
Kat:4/407 – Montrö/İZMİR
Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :
İl Sağlık Müdürlüğü Avukatlık Hizmetleri Bürosu – MANİSA
İsteğin Özeti : Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 17/04/2013 günlü, E:2012/282; K:2013/415 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi : Bekir Şimşek
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava; Salihli Devlet Hastanesinde kardiyolog olarak görevli olan davacının, doğum yapmasının üzerinden bir yıl geçmemesine karşın 2012 yılı Ekim ayı icapçı nöbetine (ev nöbeti) dahil edilmesi yönündeki Salihli Devlet Hastanesi Baştabipliği işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 17/04/2013 günlü, E:2012/282; K:2013/415 sayılı kararla; gerek tıp doktorlarına özgü icapçı nöbeti (ev nöbeti)nin 657 sayılı Yasanın 101. maddede ifade edilen gece nöbeti ile mahiyetinin ve uygulama koşulların??n aynı olmaması gerekse davacının çalıştığı kurum tarafından yürütülen hizmetlerin teknik olarak günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetler olarak kabul edilmesine olanak bulunmaması karşısında kardiyoloji doktoru olan davacının 2012 yılı Ekim ayı icapçı nöbetine (ev nöbeti) dahil edilmesi yönündeki Salihli Devlet Hastanesi Baştabipliği işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.
Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti başlıklı 101. maddesinde; Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. hükmü yer almaktadır.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin nöbet türleri başlıklı 42. maddesinde; nöbet hizmetlerinin evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olarak dört şekilde yürütüleceği, icapçı nöbeti (ev nöbeti) ile ilgili olarak da, uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanların sırayla ev nöbetini tutacakları, bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanacağı, ev nöbetçisinin mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumlu olduğu, ev nöbetçisinin akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecbur olduğu, 37. maddesinde; Yataklı tedavi kurumlarında çalışmaların günün 24 saatinde kesintisiz devam edeceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda açıklamalarına yer verilen mevzuatın değerlendirmesinden, hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin, günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerden olduğu, bu tür hizmetlerin sunulduğu yerlerdeki kadın memurlara doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceğinin anlaşıldığı, icapçı nöbeti (ev nöbeti)nde ise; kişinin gece kurumda kalmamasına rağmen, kurumdan çağrıldığı takdirde kuruma gitmesi ve çalışması gerekmesi karşısında, bu nöbetinde gece nöbeti kapsamında olduğu sonucuna varıldığından, davacının doğum yapmasının üzerinden bir yıl geçmemesine karşın 2012 yılı Ekim ayı icapçı nöbetine (ev nöbeti) dahil edilmesi yönündeki işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 17/04/2013 günlü, E:2012/282; K:2013/415 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 09/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);