Sigorta Tahkim Komisyonu Kararı

Kasko poliçesinden doğan uyuşmazlığa ilişkin karar

Kasko poliçesinden doğan uyuşmazlığa ilişkin karar.

29.06.2018 tarih ve K-2018/39358 Sayılı Hakem Kararı

  1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep Karara bağlanmak üzere uyuşmazlık hakem heyetine tevdi edilen uyuşmazlığın konusu, aleyhe başvuru yapılan sigorta şirketi tarafından Motorlu Kara Taşıtları Birleşik Kasko Sigortası Poliçesi ile sigortalı olan XXX plakalı aracın, karışmış olduğu trafik kazası neticesinde, başvuru sahibinin %46,2 oranında malul kalması nedeniyle, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 100.000,00.-TL manevi tazminatın ve yargılama giderlerinin tahsili talebine ilişkindir.

1.2. Başvurunun Hakeme İntikaline ve İncelenmesine İlişkin Süreç Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvurunun 5684 sayılı Kanununun 30. Maddesi’ nin 1. Fıkrasında belirtilen yasal şartlara uygunluğunun incelenmesini müteakip, dosya Uyuşmazlık Hakem Heyetimize tevdii olunmuş ve 06.04.2018 tarihinde koordinatör hakeme teslim edilerek yargılamaya başlanmıştır. Dosya içeriği üzerinde yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığın mahiyeti ve dosya mevcudu itibariyle, Sigorta Tahkim Usulü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ hükümleri ile Sigortacılık Kanunu m.30/22 hükmü nazara alınarak, 6100 Sayılı HMK’ nın 424 ve 429. maddeleri hükümleri gereğince duruşma yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından alınan 16/05/2018 tarihli ara kararla, başvuran vekiline, kaza tespit tutanağının okunaklı bir suretini ibraz etmesi için, başvuru sahibine ait vukuatı nüfus kayıt tablosunu ibraz etmesi için, başvuru sahibi kaza tarihinde çalışıyor ise kaza tarihinden geriye dönük 3 aylık maaş bordrosunu ve SGK hizmet cetvelini ibraz etmesi için işbu ara kararın tebliğinden itibaren 7 günlük kesin süre verilmesine, aksi takdirde hesaplamada asgari ücretin baz alınacağının ihtarına, diğer hususların yukarıda yer alan ara kararın yerine getirilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu ara karar taraflara Sigorta Tahkim Komisyonu’ na bildirilen e-posta adresine mail yolu ile tebliğ edilmiştir. Başvuran vekili 16.05.2018 tarihli mail ekinde, ölümlü/yaralanmalı trafik kazası tespit tutanağı fotokopisini, nüfus kayıt örneği fotokopisini, SGK hizmet cetveli fotokopisini ibraz edilmiştir. Dosya içeriği incelenmiş, başkaca bir araştırmaya gerek olmadığına kanaat getirilmiş ve uyuşmazlık hakkında karara varılmış ve yargılamaya son verilmiştir.

2 2. TARAFLARIN ORTAYA KOYDUĞU MADDİ VE HUKUKİ İDDİALAR

2.1. Başvuru Sahibinin İddia, Delil ve Talepleri Başvuran vekili, aleyhe başvuru yapılan sigorta şirketi tarafından Motorlu Kara Taşıtları Birleşik Kasko Sigortası Poliçesi ile sigortalı olan XXX plakalı aracın, karışmış olduğu trafik kazası neticesinde, başvuru sahibinin %46,2 oranında malul kalması nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 100.000,00.-TL manevi tazminatın ve yargılama giderlerinin tahsiline karar verilmesi gerektiğini beyan ve iddia ederek başvurunun kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. Başvuran vekili, sigorta şirketine yapılan başvuru fotokopisini, birleşik kasko sigorta poliçesi genişletilmiş kasko fotokopisini, ölümlü/yaralanmalı trafik kazası tespit tutanağı fotokopisini, ifade tutanakları fotokopisini, XXX plakalı araç ruhsat fotokopisini, XXX Üniversitesi Adli bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 10/01/2018 tarihli Adli Kurul Raporu fotokopisini delil olarak göstermiştir.

2.2. Sigorta Kuruluşunun İddia, Delil ve Talepleri Sigorta şirketi vekili, uyuşmazlığa konu kazaya karışan araç müvekkil şirket nezdinde XXX numaralı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Poliçesi ile sigortalı olduğunu, işbu poliçede, manevi tazminat taleplerini de teminat kapsamına alacak şekilde, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası teminatı bulunduğunu, ancak manevi tazminatın zenginleşme aracı olmadığını, bu yöndeki talep hakkında hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de göz önünde tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılması gerektiğini, başvuru sahibinin talep ettiği manevi tazminat tutarı fahiş olduğunu, olayın özellikleri göz önünde bulundurulduğunda manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesini talep etmiştir. Sigorta şirketi vekili tarafından vekaletname ve poliçe fotokopisi delil olarak ibraz edilmiştir.

  1. UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER

Uyuşmazlığın çözümünde 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik, Avukatlık Kanunu, Yargıtay içtihatları, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları, Kasko Sigortası Genel ve Özel Şartları dikkate alınmıştır.

  1. DEĞERLENDİRME, GEREKÇELİ KARAR

4.1. Değerlendirme Tarafların iddia ve savunmaları ile dosya mevcudu incelendiğinde , söz konusu ihtilafın başvuru sahibinin manevi tazminat talebine ilişkindir.

4.2.Gerekçeli Karar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1459. Maddesi, sigortacının, sigortalının uğradığı zararı tazminle mükellef olduğunu hükme bağlamıştır. Kasko sigortası, TTK’ da ayrıca 3 düzenlenmemiş olmakla zarar sigortaları içerisinde yer alan bir mal sigortası türüdür. Kasko sigortası, rizikonun gerçekleşmesi sonucunda sigorta konusu motorlu aracın uğrayacağı hasarları karşılamaya yönelik bir mal sigortası şeklidir.

Kasko Sigortası Genel Şartları A.1 maddesine göre sigortanın kapsamı belirlenmiştir. Buna göre sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları temin etmektedir. Manevi tazminat talepleri, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’ nın 3. maddesinde belirtildiği üzere, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir. Dosyaya sunulan XXX numaralı poliçenin 16. sayfasında, “Artan Mali Sorumluluk Manevi Tazminat Klozu” başlığı altında manevi tazminata ilişkin taleplerin teminat altına alındığı görülmüştür. Borçlar Kanunu’ nun 56. maddesi, ‘Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.’ hükmünü içermektedir. Manevi tazminata ilişkin kıstaslar ise yerleşik Yargıtay kararlarında belirlenmiştir. Buna göre, manevi tazminat bir ceza niteliği taşımadığı gibi, gerçek anlamda bir tazminat da olmaması sebebiyle, bir zararın karşılanmasını da amaç edinemeyeceği, bu sebeple mağdurda veya zarar görende bir huzur hissi ve bir tatmin duygusu oluşturmak içindir. Diğer taraftan, hükmedilen manevi tazminat tutarı, bir tarafın sebepsiz zenginleşmesine sebebiyet vermemeli ancak sadaka niteliğinde de olmamalıdır. Başvuran vekili tarafından başvuru sahibinin SGK hizmet cetveli ibraz edilmiş, ekonomik ve sosyal durumuna ilişkin başkaca açıklama yapılmamıştır. Ölümlü/yaralanmalı trafik kazası tespit tutanağının incelenmesinde, XXX plakalı araç sürücüsünün asli kusurlu olduğu belirtilmiştir. Dosyaya sunulan XXX Üniversitesi Adli bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 10/01/2018 tarihli Adli Kurul Raporunun incelenmesinden, başvuranın bir omurun (vertebra) ezilmesi veya parçalı kırıkları nedeniyle başvuranın %46,2 oranında sürekli iş göremez olduğunun tespit edildiği, yine dosyaya sunulan nüfus kayıt örneğinden başvuranın kaza tarihi itibariyle 32 yaşında ve evli olduğu anlaşılmıştır. Başvuran vekili tarafından başvuru formunun ‘Netice ve Talep’ bölümünde faiz talep edilmediğinden taleple bağlılık ilkesi gereği faiz hususunda herhangi bir karar oluşturulmamıştır. Başvuran vekili tarafından dosyaya sunulmuş olan belgeler ve dosyada bulunan bilgiler dahilinde, TTK, sigorta poliçesi genel ve özel şartları, poliçenin manevi tazminata ilişkin özel şartı ve BK hükümleri, tarafların ekonomik sosyal durumu, kusur ve maluliyet oranları 4 dikkate alınarak, başvurunun kısmen kabulü ile 40.000,00.-TL manevi tazminata hükmedilmesi gerekmiştir.

  1. KARAR

Yapılan değerlendirmeler ve belirtilen gerekçeler neticesinde;

  1. Başvurunun kısmen kabulü ile 40.000,00.-TL manevi tazminatın sigorta şirketinden alınarak başvuru sahibine verilmesine,
  2. Başvurunun kısmen kabulüne karar verildiğinden, başvuran tarafın yapmış olduğu 1.500,00.-TL başvuru ücreti, 8,20.-TL baro pulu, 5,20.-TL vekaletname suret harcı olmak üzere toplam 1.513,40.-TL’ den 605,36.-TL’ nin sigorta şirketinden alınarak başvuru sahibine verilmesine,
  3. Başvuru sahibi vekille temsil edildiğinden 30.12.2017 tarihli, 30286 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan AAÜT’ nin 17. maddesi gereğince hesaplanan 4.750,00.-TL vekalet ücretinin sigorta şirketinden alınarak başvuru sahibine verilmesine,
  4. Sigorta şirketi vekille temsil edildiğinden 30.12.2017 tarihli, 30286 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan AAÜT’ nin 17. maddesi gereğince hesaplanan 1.390,00.-TL vekalet ücretinin başvuru sahibinden alınarak sigorta şirketine verilmesine, 5684 sayılı Kanunun 30/12. maddesi hükmü gereği, kararın bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. 29/06/2018
);