Danıştay Kararı

Kıyafeti kirlendiği için iş yerine sivil giden memur hakkında verilen kınama cezası iptal edilebilir.

Kıyafeti kirlendiği için iş yerine sivil giden memur hakkında verilen kınama cezası iptal edilebilir.

T.C. DANIŞTAY 5. DAİRE

E. 2016/15918

T. 12.6.2019

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesi’nin… tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Polis memuru olarak görev yapan davacının, … İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı dönemde, “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğine aykırı biçimde giyinmek, eksik kuşamla göreve çıkmak, görev yeri kol arması ve sicil numarasını takmamak” fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 5/A-3. maddesi uyarınca 3 günlüğe kadar aylık kesimi cezasıyla cezalandırılması gerekmekte ise de, anılan Tüzüğün 15. maddesi uyarınca bir alt ceza uygulanarak “kınama” cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 28/01/2008 tarih ve … sayılı … Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:…sayılı kararda; davacının, 28/08/2007 günü cezaevindeki görevine resmi kıyafeti dışında sivil kıyafetle gittiği hususunun amiri tarafından tutulan tutanakla tespit edilmesi, kendisinin de alınan ifadesinde belirtilen tarihte resmi kıyafetle göreve gelmediğini doğrulaması karşısında, davacının üzerine atılı ”Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğine aykırı biçimde giyinmek, eksik kuşamla göreve çıkmak, görev yeri kol arması ve sicil numarası takmamak” fiilini işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Davacının minibüste düşmesi sebebiyle sivil kıyafetle göreve gittiği yönündeki mazeretine ise; bu durumla ilgili bir rapor almaması ve durumu amirine bildirmemesi nedeniyle itibar edilmediği belirtilmiştir. Belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından; minibüsten düştüğü, resmi kıyafeti çamur içinde kaldığından mecbur kaldığı için göreve sivil kıyafetle gittiği belirtilerek dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından; dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ: İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY : Polis memuru olarak görev yapan davacının, … İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı dönemde, “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğine aykırı biçimde giyinmek, eksik kuşamla göreve çıkmak, görev yeri kol arması ve sicil numarasını takmamak” suçunu işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 5/A-3. maddesi uyarınca 3 günlüğe kadar aylık kesimi cezasıyla cezalandırılması gerekmekte ise de, anılan Tüzüğün 15. maddesi uyarınca bir alt ceza uygulanarak “kınama” cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 5/A-3. maddesinde, “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğine aykırı biçimde giyinmek, eksik kuşamla göreve çıkmak, görev yeri kol arması ve sicil numarasını takmamak” fiili, 3 günlüğe kadar aylık kesimi cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar arasında sayılmıştır.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 15. maddesinde ise, “Kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu ve sicilleri iyi olan memurlara bu Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısı uygulanabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:Soruşturma raporunun incelenmesinden, davacının 28/08/2007 tarihinde cezaevinde görevli olduğu, görevine gitmek üzere evinden çıkıp minibüse bindiği sırada düşmesi nedeniyle, resmi kıyafetleri çamur olduğundan sivil kıyafetle göreve gitmek durumunda kaldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacıya isnat edilen “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğine aykırı biçimde giyinmek, eksik kuşamla göreve çıkmak, görev yeri kol arması ve sicil numarasını takmamak” fiilinin sübut bulmadığı anlaşıldığından, kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun’un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 12.06.2019 tarihinde esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğuyla karar verildi.

);