Danıştay Kararı

Ön lisans mezunu olarak memuriyete giren personelin lisans bitirmesi halinde intibak işlemi yapılmaz.

Ön lisans mezunu olarak memuriyete giren personelin lisans bitirmesi halinde intibak işlemi yapılmaz.

DANIŞTAY

12. DAİRE

E. 2018/8041, K. 2019/1765

T. 12.3.2019

İSTEMİN KONUSU:

Kocaeli 1. İdare Mahkemesi’nin 11/09/2012 tarih ve E:2010/1209, K:2012/939 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Nuh Çimento Ağız ve diş sağlığı merkezinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin ( A ) fıkrası kapsamında hemşire olarak görev yapan davacı tarafından, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 4 yıl süreli İşletme lisans bölümünden mezun olması nedeniyle yeni öğrenim durumuna mali ve özlük haklarının belirlenmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Kocaeli 1. İdare Mahkemesince, iki yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler ile 4 yıl süreli lisans öğrenimini tamamlayanların memuriyete giriş derece ve kademelerinin farklı olduğu, lisans öğreniminin tamamlanması halinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddenin 12/d bendi uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği; davacının lisans öğrenimini tamamlaması nedeniyle memuriyete giriş derece ve kademesinin değişeceği ve hizmet yılı göz önüne alınarak maaşına esas derece ve kademesinde değişiklik olacağı dikkate alındığında, dava konusu işlemin davacının maaşının yeni öğrenim durumuna göre değerlendirilmesine yönelik talebinin reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin bu kısmının iptali ile iptal edilen kısım nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine, dava konusu işlemin, davacının mezun olduğu lisans öğreniminin üst öğrenim olmadığı; dolayısıyla, üst öğrenime dayalı zam ve tazminatların ödenmesine ilişkin talebinin reddine yönelik kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin bu kısmına ilişkin tazminat istemi yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, Yükseköğretim Yürütme Kurul kararınca davacının bitirmiş olduğu işletme bölümünün sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfının üst öğrenimi olmadığı ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36/12-d bendine göre davacının üst öğrenim intibakının yapılmasına imkan bulunmadığı iddia edilerek mahkeme kararının dava konusu işlemin iptal kabul ile sonuçlanan kısmı yönünde bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR: İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacı, Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin ( A ) fıkrası kapsamında hemşire olarak görev yapmaktadır.

2005 tarihinde Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünün 2 yıl süreli Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programından mezun olmuş, davalı idare tarafından, davacının, önlisans eğitim durumuna göre, 2008 tarihinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/12-d maddesi gereğince memuriyet derece ve kademe ilerlemesi yapılmıştır.

Davacı, 31/05/2010 tarihinde de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinin dört yıl süreli İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

18/08/2010 tarihli dilekçeyle lisans mezunu olduğundan bahisle maaş ve özlük haklarının mezun olduğu yükseköğrenime göre düzenlenmesi istemiyle davalı idareye başvurmuştur.

 

Davalı idarenin, 21/09/2010 tarih ve 225701 Sayılı işlemi ile bildirilen, Sağlık Bakanlığının 07/03/1996 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 142 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde davacının daha önce bir üst öğrenim bitirmesi sebebiyle intibakının yapıldığı ikinci kez intibakının yapılmayacağı gerekçesiyle, başvuru reddedilmiştir.

Bunun üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı (A) işaretli fıkrasının (12/d) bendinde, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 87. maddesine tabi kurumlarda çalışanlar dahil ) üst öğrenimi bitirenlerin, aynı üst öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilecekleri kuralına yer verilmiştir.

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 43. maddesinin (b) bendinde, aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yüksek Öğretim Kurulunca düzenleneceği; 3. maddesinin (a) bendinde, yükseköğretim, milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim – öğretimin tümü şeklinde tanımlanmış; ( r ) bendinde, önlisansın, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretim olduğu ve (s) bendinde de lisansın, ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretim olduğu belirtilmiş; 44. maddenin son fıkrasında ise; lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmelerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre düzenleneceği kurallarına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuatta, ön lisans ve lisans eğitimleri birer yükseköğretim olarak sayılmış ve gerek lise üzerine 4 yarı yıllık müstakil bir önlisans programından mezun olarak, gerekse 8 yarı yıllık lisans öğreniminin ilk 4 yarı yılını bitirerek önlisans diploması alan kişilerin bir yükseköğrenimi bitirmiş oldukları kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu durumda, ön lisans mezunu olarak yükseköğretimi bitirmiş kişi konumunda bulunan ve bu öğrenimi nedeniyle intibakı yapılan davacının, sonradan bitirdiği lisans öğreniminin eğitim düzeyi bakımından önlisans öğreniminin üst öğrenimi olarak kabul edilip, intibakında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolundaki mahkeme kararında ise hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

 

Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18.05.2018 tarihli ve E:2016/3587; K:2018/2615 Sayılı kararı da bu yöndedir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Temyize konu Kocaeli 1. İdare Mahkemesi’nin 11/09/2012 tarih ve E:2010/1209, K:2012/939 Sayılı kararının BOZULMASINA,

 

4. 2577 Sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 12.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);