Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere polis memurlarınca kesilen idari para cezalarının iptaline ilişkin karar.

T.C. ADANA 6. SULH CEZA HAKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ NO : 2020/2751

TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR

 

KARARINA İTİRAZ EDİLEN    : Adana Valiliği Emniyet Müdürlüğü

BAŞVURU KONUSU                : İdari Yaptırım Kararına İtiraz

BAŞVURU TARİHİ                    : 04/06/2020

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ               :

Başvuran, düzenlenen idari yaptırım kararının iptal edilmesini istemiştir.

Kararına itiraz edilen, idari yaptırım kararına ilişkin belgelerin örneğini sunmuştur.

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 294/2 maddesinde anılı kanununda yazılı olan idari para cezalarının mahalli mülki amir tarafından verileceği belirtilmiştir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesinin ihlal edilmesi durumunda kolluk görevlilerinin ancak ihlal tespit tutanağı düzenleyebileceği kaldırılması istenilen idari yaptırım kararının kolluk görevlileri tarafından verildiği, anılı idari yaptırım kararının 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 294/2 maddesi uyarınca mahalli mülki amir tarafından verilmesi gerektiği, bu itibarla idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.

KARAR                                            : Gerekçesi açıklandığı üzere;

  • Başvurunun kabulü ile 5326 Kabahatler Kanununun 28/8-b maddesi uyarınca hukuka aykırı olması nedeniye Adana Valiliği Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23/05/2020 tarih ce A seri 68452 sıra numaralı 1968 karar defteri sıra numaralı 789,00TL miktarlı idari yaptırım kararının KALDIRILMASINA,
  • Kararın taraflara tebliğine,
  • Başvuru kabul edildiğinden yargılama giderlerinin hazine üzerine bırakılmasına,

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 5326 Kabahatler Kanununun 28/10 maddesi gereğince miktar itibariyle kesin olmak üzere karar verildi. 25/06/2020

 

 

);