Yargıtay Kararı

4 aylık boşta geçen süre ücretinden işçinin çalıştığı süre mahsup edilemez.

4 aylık boşta geçen süre ücretinden işçinin çalıştığı süre mahsup edilemez.

9. Hukuk Dairesi         2017/9628 E.  ,  2018/11418 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin … 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/789 E. 2013/681 K. sayılı kararı ile iş aktinin feshinin haksız olduğunun tespitine ve müvekkilinin işe iadesine karar verildiğini, ayrıca yasal süresi içinde başvurmamız halinde boşta geçen süre için 4 aylık ücret ödenmesi gerektiği ve işe başlatılmama halinde ödenecek tazminatın 4 aylık ücret kadar olacağı tespit edildiğini, … 10. Noterliğinin 39033 yevmiye nolu 09/12/2013 tarihli ihbarnamesi ile işverene yaptığı başvuru 11/12/2013 tarihinde tebliğ edilmesine karşın 1 aylık süre içinde müvekkilini işe davet edilmediğini, bunun üzerine … 1. İcra Müdürlüğünün 2014/1545 sayılı takip dosyası ile davalı borçlu aleyhine tespit kararında bahsedilen alacaklar için başlatılan takipte 17/02/2014 tarihinde borca ve fer’ilerine itiraz edildiğini iddia ederek yapılan itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, müvekkili tarafından 04/12/2012 tarihinde yapmış olduğu görüşme neticesinde davacının ücretsiz izne ayırmak istediğini, ücretsiz izne ayrılma teklifinin müvekkili tarafından kabul edilmemesi üzerine işine son verildiğini iddia ettiğini, davacının devamsızlık sebebi ile iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini savunarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve alınan bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Mahkemece davacının feshinin geçersizliği ve işe iade davası açtıktan sonra başka bir işyerinde çalıştığı gerekçesiyle boşta geçen süre ücret alacağı 3 ay olarak belirlenmiştir.
Anılan 4 aya kadar boşta geçen süre ücret ve sosyal haklardan çalışma halinde mahsup yapılacağına dair kanunda açık hüküm bulunmamaktadır.
Bu nedenle bu alacaktan çalışma yaptığı gerekçesiyle mahsup yapılması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F)SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22/05/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

);