Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

T.C.

DANIŞTAY

2. DAİRE

E. 2016/9848

K. 2020/977

T. 19.2.2020

* GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEK İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Şef Kadrosuna Atanmış Olan Davacının Şube Müdürü Kadrosuna Görevde Yükselme Suretiyle Atanması İçin Bakanlık Merkez veya Taşra Teşkilatında Şef Kadrosunda Geçirmesi Öngörülen Hizmet Süresinin İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Md. 7/1-ç Bendi Uygulanarak Üç Yıl Olarak Esas Alınmaması Gerektiği – Başvurunun Reddi İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu )

* DAVACININ KENDİ İRADESİ OLMADAN ATANMASI ( İl Özel İdaresinde Şef Olarak Görevliyken Kendi İradesi Olmaksızın 6360 S.K. Gereği İçişleri Bakanlığı Bünyesindeki Şef Kadrosuna Atanmış Olan Davacının Şube Müdürü Kadrosuna Görevde Yükselme Suretiyle Atanması İçin Öngörülen Hizmet Süresinin İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Uygulanarak Üç Yıl Olarak Esas Alınmaması Gerektiği )

* HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ ( İçişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatında Boş Bulunan Unvanlı Kadrolar İçin Yapılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Şube Müdürü Kadrosu İçin Başvuruda Bulunan Davacının Bu Başvurusunun İdarece Davacının Sınava Son Başvuru Tarihi İtibarıyla Bakanlık Taşra Teşkilatında Üç Yıldan Az Fiili Hizmeti Bulunduğundan Yönetmelikteki Şartı Taşımadığı Gerekçesiyle Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )

* YÖNETMELİKTE BELİRLENEN ŞARTIN ARANMAMASI ( 6360 Sayılı Kanun Nedeniyle İl Özel İdarelerinden İçişleri Bakanlığına İlk Defa Atamalar Sırasında Dahi Aranmayacak Olan İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Hizmet Süresine İlişkin Şartlarının Kendi İradeleri Olmaksızın Kanun Gereği Olarak İçişleri Bakanlığındaki Görevlere Atanmış Olanların Anılan Bakanlık Bünyesinde Görevde Yükselme Suretiyle Atanmaları Sırasında da Aranmamasının Hakkaniyete Uygun Olduğu )

6360/m.Geç.1

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik/m.6

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik/m.7,25

ÖZET : Dava, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda şef olan davacının, şube müdürü kadrosu için açılan görevde yükselme sınavına girmek amacıyla yaptığı başvurunun reddine dair kararın iptali istemine ilişkindir.

İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına, şube müdürü kadrosu için başvuruda bulunan davacının bu başvurusunun, davalı idarece, davacının hizmet süresi ile ilgili olarak değerlendirme yapılarak, İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 7. maddesi, 1. fıkrası, (ç) bendi uyarınca, “şube müdürü” kadrosuna atanabilmek için, son başvuru tarihi itibarıyla, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak gerektiği, davacının ise, sınava son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık taşra teşkilatında üç yıldan az fiili hizmeti bulunduğundan, Yönetmelik’teki anılan şartı taşımadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İSTEMİN KONUSU : Ordu İdare Mahkemesi’nce verilen 31/12/2015 günlü, E:2015/1205, K:2015/2018 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda şef olarak görev yapan davacının, şube müdürü kadrosu için açılan görevde yükselme sınavına girmek amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin 23/06/2015 günlü, 2015/4 Sayılı kararın iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Ordu İdare Mahkemesi’nin temyize konu kararıyla; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 6. maddesinin, ilgili kurumlara, çıkaracakları yönetmeliklerde, alt görevlerde aranan sürenin ve bu sürenin hesaplanmasında ilgilinin mevcut ve/veya önceki kurumlarında geçen süreleriyle değerlendirilip değerlendirilmemesi bakımından takdir hakkı tanındığı, bu kapsamda, dava konusu işlemin dayanağı olan İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 7. maddesiyle getirilen alt görevler için aranan sürenin tamamının mevcut kurumda geçmiş olması koşulunun da üst kurallar getirdiği tartışmasız olan çerçeve Yönetmelik kuralına aykırılık oluşturmadığı, ilgili idarelerin, takdir hakkı kapsamında, gerek bu süreyi belirleyebileceklerinin, gerekse bu sürenin tamamının kurumunda geçmesi koşulunu getirebileceklerinin kabulünün gerektiği, bu durumda, davacının, şube müdürlüğü görevi için aranan üç yıllık alt görev süresini İçişleri Bakanlığının merkez veya taşra teşkilatında geçirmemiş olması nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 6. maddesinde, 657 Sayılı Kanun’a tabi diğer kurumlarda geçen hizmet süresinin, söz konusu Kanun’un 68. maddesi, (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilmesi gerektiğinin açıkça belirtildiği, bu itibarla, il özel idarelerinde geçen hizmet süresinin de sınav başvurusunda değerlendirilmesi gerektiği; il özel idaresi personeli, 6360 Sayılı Kanun kapsamında, tüm mali ve özlük hakları ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına atandıklarından, il özel idarelerinde geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesinin yasal zorunluluk olduğu; 6360 Sayılı Kanun’la kurulan Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının, aynı Kanun’la tüzel kişiliği sona erdirilen Ordu İl Özel İdaresinin yasal halefi olduğu, dolayısıyla Ordu İl Özel İdaresinin Bakanlık merkez veya taşra teşkilatına dahil olduğunun kabul edilmesi gerektiği ileri sürülerek, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi’nce; Danıştay Onaltıncı Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 Sayılı kararının “Ortak Hükümler” kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Ordu İl Özel İdaresi’nde, 04/01/2010 tarihinde, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) olarak göreve başlamış olan davacı, 19/10/2011 tarihinden itibaren, şef olarak görev yapmış, 06/12/2012 günlü, 28489 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 Sayılı Kanun ile tüzel kişiliği sona eren Ordu İl Özel İdaresinden Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı emrindeki şef kadrosuna atanmış ve görevine 31/03/2014 tarihinde başlamıştır.

Davacı, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına, şube müdürü kadrosu için başvuruda bulunmuş, ancak, davalı idarece, davacının, hizmet süresi ile ilgili olarak değerlendirme yapılarak, İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 7. maddesi, 1. fıkrası, (ç) bendi uyarınca, “şube müdürü” kadrosuna atanabilmek için, son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak gerektiği, davacının ise, sınava son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık taşra teşkilatında üç yıldan az fiili hizmeti bulunduğundan, Yönetmelik’teki anılan şartı taşımadığı gerekçesiyle başvurusunun reddedilmesi üzerine, talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle temyizen görülmekte olan davayı açmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

06/12/2012 günlü, 28489 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. maddesi, 6. fıkrasında; “Bu Kanun’a göre tüzel kişilikleri kaldırılan il özel İdarelerinin personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir.” hükmü yer almaktadır.

18/04/1999 günlü, 23670 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in, 23/07/2014 günlü, 29069 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in 2. maddesiyle değiştirilen, “Hizmet süresi” başlıklı 6. maddesinde; ”Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır. Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibarıyla aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesi, (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler.” kuralı bulunmaktadır.

08/06/2007 günlü, 26546 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 16/12/2010 günlü, 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in 5. maddesi ve 11/04/2014 günlü, 28969 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in 4. maddesiyle değiştirilen, ”Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7. maddesi, 1. fıkrası, (ç) bendinde, “şube müdürü” kadrosuna atanabilmek için gerekli koşullar, “Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl hizmet süresi bulunmak…” olarak sayılmıştır.

Anılan Yönetmelik’in, 19/01/2015 günlü, 29241 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in 8. maddesiyle değiştirilen, “Devredilen veya özelleştirilen kuruluşlardan atama” başlıklı 25. maddesinde ise; “(1) Bu Yönetmelik hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaz. a) 24/11/1994 günlü, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 22. maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda, b) 12/11/2012 günlü, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile büyükşehirlerde tüzel kişilikleri sona eren İl Özel İdarelerinden Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarınca atanan ya da belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen norm kadro ve ihtiyaç fazlası personelden aynı Kanun’un Geçici 1. maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda” kuralı yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 25. maddesi hükmünden; 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehirlerde tüzel kişilikleri sona eren il özel idarelerinden, valiliğe bağlı yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına atanan personelden, aynı Kanun’un Geçici 1. maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığı’na ilk defa atanacaklarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı, diğer bir ifadeyle, 6360 Sayılı Kanun nedeniyle il özel idarelerinden Bakanlığa ilk defa atamalar sırasında, anılan Yönetmelik’teki şartların aranmayacağı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, davacının durumunda olduğu gibi, Valiliğe bağlı yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına şef olarak ataması gerçekleşerek İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı personeli haline gelmiş olanların, şube müdürü gibi daha üst unvanlar için görevde yükselme sınavına başvurularının, anılan Yönetmelik’in kapsamında olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te; kendi iradesi olmaksızın, 6360 Sayılı Kanun gereği olarak İçişleri Bakanlığı’na atananlar bakımından, anılan Bakanlıkta görevde yükselme suretiyle atanılmak istenilen görevler için alt görevlerde geçirilmesi öngörülen hizmet süresine, 6360 Sayılı Kanun nedeniyle Bakanlığa atanmadan önce çalışılan kurumlarda aynı alt görevde geçmiş olan hizmet sürelerinin dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin özel bir düzenleme bulunmadığı gibi, daha önce çalışılan kurumlarda aynı alt görevde geçmiş olan hizmet sürelerinin dahil edilmesini engelleyen bir kural da bulunmamaktadır.

Bu hususlardan hareketle uyuşmazlık incelendiğinde; Ordu İl Özel İdaresinde şef olarak görev yapmakta iken, kendi iradesi olmaksızın, 6360 Sayılı Kanun gereği olarak İçişleri Bakanlığı (Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) bünyesindeki şef kadrosuna atanmış olan davacının, şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanması için Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında şef kadrosunda geçirmesi öngörülen hizmet süresinin, İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 7. maddesi, 1. fıkrası, (ç) bendi uygulanarak üç yıl olarak esas alınmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaldı ki, 6360 Sayılı Kanun nedeniyle il özel idarelerinden İçişleri Bakanlığına ilk defa atamalar sırasında dahi aranmayacak olan İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in hizmet süresine ilişkin şartlarının; kendi iradeleri olmaksızın, Kanun gereği olarak İçişleri Bakanlığındaki görevlere atanmış olanların, anılan Bakanlık bünyesinde görevde yükselme suretiyle atanmaları sırasında da aranmaması, hakkaniyete de uygun bir düzenlemedir.

Bu durumda, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına, şube müdürü kadrosu için başvuruda bulunan davacının bu başvurusunun, davalı idarece, davacının hizmet süresi ile ilgili olarak değerlendirme yapılarak, İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 7. maddesi, 1. fıkrası, (ç) bendi uyarınca, “şube müdürü” kadrosuna atanabilmek için, son başvuru tarihi itibarıyla, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak gerektiği, davacının ise, sınava son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık taşra teşkilatında üç yıldan az fiili hizmeti bulunduğundan, Yönetmelik’teki anılan şartı taşımadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 15/06/2016 günlü, YD İtiraz No:2016/314 Sayılı kararı da bu yöndedir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Ordu İdare Mahkemesi’nce verilen 31/12/2015 günlü, E:2015/1205, K:2015/2018 Sayılı kararın, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesi, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Aynı maddenin 3622 Sayılı Kanun ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesi, 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);