Yargıtay Kararı

Adi ortaklık şeklindeki oluşumda tüzel kişinin varlığından söz edilemeyeceğinden, ortaklığın üçüncü kişilere olan borçlardan ortaklar tüm mal varlıklarıyla birlikte müteselsil olarak sorumludurlar.

Adi ortaklık şeklindeki oluşumda tüzel kişinin varlığından söz edilemeyeceğinden, ortaklığın üçüncü kişilere olan borçlardan ortaklar tüm mal varlıklarıyla birlikte müteselsil olarak sorumludurlar.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2014/12436 K: 2014/15031 T: 27.05.2014
Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:Şikayetçi adi ortak hakkında takip yapılamayacağından dolay takibin iptalini talep etmiş mahkemece takibin şekline göre İİK’nın 62. maddesine göre her türlü itirazın icra dairesine yapılacağından bahisle istemin REDDİNE karar vermiştir.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 620. maddesine göre adi ortaklığın hükmü şahsiyeti bulunmadığından taraf ehliyeti yoktur. Taraf ehliyeti kamu düzeninden olup mahkemece kendiliğinden göz önüne alınmalıdır.

İki veya daha fazla işletmenin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri ortağın( Joint Venture’nin) tüzel kişiliği bulunmadığından taraf ehliyeti yoktur. Ortaklar, ortaklık borçlarından dolayı alacaklılara karşı doğrudan doğruya ve sınırsız olarak tüm varlıklarıyla sorumludurlar ancak gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti vardır(HGK.’nın 08.10.2003 tarih ve 2003/12-574 E. 2003/564 K. sayılı içtihadı).

Şikayetçinin iddiası, İİK’nın 16 ve devamı maddelerinde düzenlenen şikayet olup itiraz niteliğinde bulunmamaktadır. Bu nedenle istemin yasal düzenleme gereğince icra mahkemesince incelenmesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddi isabetsizdir.

Öte yandan, şikayete konu takip dosyasında adi ortaklık olarak Y.. .K…

İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.-Y…Grup Yapı San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı gösterilmiş olup şikayetçi şirketin ise Y.K.İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak görülmektedir. Bu durumda öncelikle mahkemece şikayetçinin, adi ortaklığı oluşturan şirketlerden olup olmadığı da tespit edilmeli, adi ortaklığı oluşturan şirketlerde ise işin esası incelenmeli, değilse hukuki yararı bulunmadığından istemin REDDİNE karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINApeşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilanın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.05.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.

);