Yargıtay Kararı

Adres bildirilmemesi halinde davanın açılmamış sayılacağına ilişkin hüküm, davacının dilekçesinde hiç adres göstermemesi ve kesin süreye rağmen bu konuda hareketsiz kalması halinde uygulanabilir.

Adres bildirilmemesi halinde davanın açılmamış sayılacağına ilişkin hüküm, davacının dilekçesinde hiç adres göstermemesi ve kesin süreye rağmen bu konuda hareketsiz kalması halinde uygulanabilir.

9. Hukuk Dairesi         2014/26024 E.  ,  2014/25800 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : AKÇAKALE ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ
TARİHİ : 27/01/2014
NUMARASI : 2013/243-2014/35

DAVA :Davacı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai ücreti, hafta tatil ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, haksız olarak işten çıkarıldığını iddia ederek, ihbar tazminatı, ücret, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve genel tatil ücretinin ödetilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar, B.. H.. Şirketi ve Z.. Şirketi İş Ortaklığı, davaya cevap vermemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, verilen kesin süre içinde davalıların tebligata yarar adresinin bildirilmemesi sebebiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Somut olayda davacı, dava dilekçesinde davalıların adresini belirtmiş, bu adrese gönderilen davetiyeler bilâ tebliğ dönmüş, mahkemece davacıya tebligata yarar adresleri bildirmesi için kesin süre verilmiş, davacı, davalıların başka bir adresini tespit edip mahkemeye bildirmiştir.
Mahkemece, yeni adrese çıkartılan davetiyelerin de tebliğ edilememesi sebebiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
6100 sayılı HMK’nın 119/2. maddesindeki, dava dilekçesinde davalının adresinin belirtilmemesi durumunda mahkemece, davacıya 1 hafta kesin süre verileceğine ve adres bildirilmemesi halinde davanın açılmamış sayılacağına ilişkin hüküm, davacının dilekçesinde hiç adres göstermemesi ve kesin süreye rağmen bu konuda hareketsiz kalması halinde uygulanabilir. Davacı, dava dilekçesinde davalıların bulunabileceği adresi göstermiş, mahkemece verilen kesin süre içinde davalıların yeni adresini bildirmiş ve davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği gün ticaret sicil kayıtlarını da ibraz etmiş, üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmiştir.
Mahkemece, usul ekonomisi ilkesi ve taraf teşkilinin kamu düzenine ilişkin oluşu dikkate alınarak, ticaret sicil kayıtları getirtilip davalı Şirketlere 7201 sayılı Yasaya uygun tebligat yapılması yerine, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, sair yönleri incelenmeksizin yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine, 09.09.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);