Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Alıcının taşınmazı işgal eden 3. kişinin tahliyesini sağlamaya yönelik satış memurluğuna yaptığı başvurusu reddedilirse, ret kararına karşı İİK’nun 16. maddesi kapsamında Sulh Hukuk Mahkemesinde şikayette bulunabilir.

12. Hukuk Dairesi         2015/12751 E.  ,  2015/16968 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK’nun 135/2. maddesine göre; “Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmez ise zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.” Bu hükme göre, alıcıya ihalesi yapılan taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise “ihalenin kesinleşmesi üzerine” alıcı, satış memurluğundan, üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebilir.
Tahliyeye ilişkin bu maddenin satış memurluğunca yapılan ihalelerde uygulanamayacağına yönelik bir yasal düzenleme mevcut değildir. Anılan bu madde hükmünün icra dairesince yapılan satışlarda olduğu gibi ortaklığın giderilmesi satışlarında da uygulanması mümkündür. Dairemizin yerleşik uygulaması da bu yöndedir. İhalesi yapılan taşınmazı haksız olarak işgal eden şahısların bulunması halinde alıcı, üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılması için satış memuruna başvurur ve tahliye emrini satış memuru düzenleyip 3. kişiye gönderir. Bu nedenle, mahkemenin satış memurunun görevinin satış ve paraların paylaştırılması ile son bulduğuna ve İİK’nun 135/2. maddesinin satış memurluğunca yapılan satışlarda uygulama alanı bulunmadığına yönelik gerekçesi yerinde değildir. Ne var ki, alıcının 3. kişilerin İİK’nun 135/2. maddesi uyarınca tahliyesi için satış memurluğu yerine mahkemeye başvurması fuzuli olup hukuki sonuç doğurmaz. Bu hususta satış memurluğuna başvurmadan doğrudan doğruya Sulh Hukuk Mahkemesi’den re’sen tahliye kararı verilmesine yönelik isteminin dinlenilmesi mümkün olmadığı gibi alıcının bunda hukuki yararı da bulunmamaktadır. Alıcının taşınmazı işgal eden 3. kişinin tahliyesini sağlamaya yönelik satış memurluğuna yaptığı başvurusu reddedilirse, bu kez bu ret kararına karşı İİK’nun 16. maddesi kapsamında Sulh Hukuk Mahkemesinde şikayette bulunabileceği kuşkusuzdur.
O halde mahkemece; alıcının isteminin bu gerekçelerle reddine karar verilmesi gerekirken İİK’nun 135/2. maddesinin satış memurluğunca yapılan ihalelerde uygulama alanı bulanmadığından bahisle ret kararı verilmesi isabetsiz ise de, sonuçta istemin reddine karar verildiğinden sonucu itibarı ile doğru olan mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Alıcının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/06/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);