Yargıtay Kararı

"Anasını avradını sinkaf edeceğim, onu yaşatmayacağım" şeklindeki söz tehdit suçunu oluşturur.

“Anasını avradını sinkaf edeceğim, onu yaşatmayacağım” şeklindeki söz tehdit suçunu oluşturur.

4. Ceza Dairesi         2014/7920 E.  ,  2016/11167 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Düşme

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
Sanığın, mağdura söylediği iddia olunan “…’nün anasını avradını sinkaf edeceğim, onu yaşatmayacağım” sözünün sübutu halinde TCK’nın 106/1-1. cümlesinde düzenlenen hayata yönelik tehdit suçunu oluşturacağı ve takibinin şikayete bağlı olmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçeyle şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);