Yargıtay Kararı

Araçta Türkçe menülü yol bilgisayarının olmaması araçtan beklenen faydayı azaltıcı bir durumdur.

Araçta Türkçe menülü yol bilgisayarının olmaması araçtan beklenen faydayı azaltıcı bir durumdur.

13. Hukuk Dairesi         2013/21305 E.  ,  2014/1268 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Aydın 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
TARİHİ : 10/04/2013
NUMARASI : 2012/341-2013/259

Taraflar arasındaki tüketiciyi koruma kanunundan kaynaklanan davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalı Lena…A.Ş’den 30.12.2008 tarihinde dava konusu Volkswagen passat marka araç satın aldığını,aracı satın aldığı sırada araçta donanım olarak bulunan yol bilgisayarının türkçe içerikte olmadığı konusunda kendisinin bilgilendirilmediğini ve uyarılmadığını, aracı kullanmaya başladıktan sonra bu durumu farkederek yasal sürede ihbarda bulunduğunu, aracın yol bilgisayarındaki bu ayıp nedeniyle; aracın yol bilgisayarına türkçe menünün ücretsiz yüklenmesine veya türkçe tanımlı yol bilgisayarı ile mevcut yol bilgisayarını değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması halinde türkçe yol bilgisayarı menülü araç ile değiştirilmesine veya otomobildeki bu ayıp oranında aracın bedelinde indirim yapılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece araçtaki yol bilgisayarının türkçe menülü olmaması nedeniyle ayıplı olduğu kabul edilerek, bu ayıp nedeniyle meydana gelen değer kaybına ilişkin tespit edilen 2.000 TL’nin davalılardan tahsiline karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı tarafların tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Dava, davacıya satılan dava konusu araçta donanım olarak yer alan yol bilgisayarının türkçe menülü olmaması nedeniyle kullanılamadığı ve bu sebeble ayıplı olduğu iddiasına dayalı 4077 sayılı yasanın 4. maddesindeki seçimlik hakların kullanılması istemine ilişkindir. Türkiyede satılan dava konusu araçta mevcut yol bilgisayarının türkçe menü içermediğine ilişkin hususun aracın satışı sırasında davacı tarafından bilinerek aracın satın alındığı davalılar tarafından ispat edilemediği dosya kapsamı itibariyle sabit olup, bu itibarla davacının aracı türkçe menülü bilgisayar olduğu zannıyla davalı taraftan satın aldığı ve bu durumun davacının araçtan beklediği faydayı azalttığının kabulü gerekir.
Bu hususun 4077 sayılı yasa anlamında ayıp olarak kabul edildiği gözetildiğinde 4. maddede tüketiciye tanınan seçimlik haklar davacı tarafından talep edilebilecektir. Davacı dava dilekçesinde öncelikli talebi olarak dava konusu aracın yol bilgisayarına türkçe menünün ücretsiz yüklenmesini, bunun mümkün olmaması halinde türkçe tanımlı yol bilgisayarı ile mevcut yol bilgisayarını değiştirilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece davacının bu taleplerinin teknik olarak karşılanmasının mümkün olup olmadığı noktasında gerekli inceleme yapılmak üzere bilirkişi raporu alınmış ise de, karara esas alınan 06.02.2013 tarihli ek bilirkişi raporunda bu hususlarda bir değerlendirmenin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Dava konusu araca daha konforlu bir kullanım imkanı sağlamak üzere konulan bu donanımın aracın kullanımı ile direkt bağlantılı olması ve davacının kullanıma yönelik bu talebinin öncelikli bir talep olduğu gözetilerek bu yönde bir araştırma yapılarak sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalıların tüm temyiz itirazlarının reddine,(2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 112,32 TL kalan harcın davalılardan ayrı ayrı alınmasına, 20.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);