Yargıtay Kararı

Araçtaki boyama işlemi çizik veya benzeri bir nedenle yapılmış olduğundan bu durum aracın gizli ayıplı olduğu gösterir.

Araçtaki boyama işlemi çizik veya benzeri bir nedenle yapılmış olduğundan bu durum aracın gizli ayıplı olduğu gösterir.

13. Hukuk Dairesi         2011/2119 E.  ,  2011/11546 K.

  • TÜKETICI MAHKEMESI
  • GIZLI AYIP
  • AYIP İHBAR SÜRESI
  • AYIBIN ÖĞRENILMESI
  • TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (4077) Madde 23
  • TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (4077) Madde 4

“İçtihat Metni”

ÖZET: ARAÇLA İLGİLİ BİR HASAR DOSYASININ BULUNMAMASI, ARACIN ÖN KAPUTUNDA BOYAYI GEREKTİRECEK BİR HASARIN MEYDANA GELMEDİĞİNİN, BOYANIN ÇİZİK VEYA BENZERİ BİR NEDENLE YAPIL­DIĞININ VE BU HALİYLE GİZLİ AYIPLI OLDUĞUNUN BİLİRKİŞİ RAPORU İLE TESPİT EDİLMESİ KARŞISINDA, BOYAMA İŞLEMİNİN ARAÇ DAVACININ ELİNDE İKEN GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN VE AYIP İHBARININ SÜRESİNDE OL­DUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı K… Oto’dan 08.09.2006 tarihinde 57.300 Euro bedelle BMW marka bir araç satın aldığını, aracı satmak istediğinde, alıcıların aracın ön kaputunun boyalı olduğundan bahisle aracı almaktan vazgeçtiklerini ya da çok düşük fiyatlar verdiklerini, tespit yaptırdığını, bilirkişi raporu ile aracın ön kaputunun boyalı olduğunun belirlendiğini, davalılara ihtar çektiğini ancak sonuç alamadığını, aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek, fatura bedeli olan 57.300 Euro’nun davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, zamanaşımı süresinin dolduğunu, süresinde ayıp ihbarında bulunulmadığını, aracın davacının kullanımı esnasında boyanmış olabileceğini, üretimden kaynaklı bir ayıp bulunmadığını savunarak, davanın reddini dile­mişlerdir.

Mahkemece, süresinde yapılmış bir ayıp ihbarı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı K… Oto’dan satın aldığı aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek, ödenen bedelin iadesini istemiş, davalılar ise araçta ayıp olmadığını savunmuşlardır. Mahkemece, davacı tarafından ayıbın 16.03.2009 tarihli servis raporu ile öğrenilmiş olduğu, 14.05.2009 tarihinde tespit yaptırıldığı, 09.06.2009 tarihinde ihtar çekildiği, davanın ise 25.06.2009 tarihinde açıldığı, süresinde yapılmış bir ayıp ihbarı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 16.03.2009 tarihli servis raporunda, aracın boyasının fab­rikasyon orijinal olduğunun tespit edildiği yazılıdır. Davacının, bu rapor ile araçtaki ayıbı öğrendiğinden bahsedilemez. Zira, servis raporundan araçta boya ile ilgili bir ayıbın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Davacı, 14.05.2009 ta­rihinde tespit isteminde bulunmuş, Ümraniye İkinci Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2009/148 D.İş sayılı dosyasında keşfe gidilmiş, 28.05.2009 tarihli bilirkişi raporu ile aracın ön kaputunun boyalı olduğu tespit edilmiştir. O halde davacı, ayıbı bu raporun kendisine tebliğ edildiği tarihte öğrenmiş ve 09.06.2009 tarihinde davalılara ihtar çekerek süresinde ihbar yükümlülüğünü yerine ge­tirmiştir. Bu durumda mahkemece, süresinde ayıp ihbarı bulunmadığından da­vanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. İTÜ öğretim üye­lerinden alınan bilirkişi raporunda, dava konusu aracın ön motor kaputunun sonradan boyanmış olduğu, aracın modeli ve kilometresi (73.000) dikkate alındığında bu boyama işleminin satın almadan önce mi yoksa satımdan sonra mı yapıldığının tespitinin mümkün bulunmadığı, boyama işleminin araçta mey­dana gelen bir hasar sonucunda değil, çizik veya benzeri bir nedenle yapılmış olduğu ve aracın gizli ayıplı olduğu bildirilmiştir. Araçla ilgili bir hasar dos­yasının bulunmaması, aracın ön kaputunda boyayı gerektirecek bir hasar meydana gelmediğinin bilirkişi raporu ile tespit edilmesi karşısında boyama işleminin araç davacının elinde iken gerçekleşmediğinin kabulü gerekir. Öyle olunca, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ve aksi düşünce ile süresinde ayıp ihbarı yapılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

S o n u ç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına (BOZULMASINA), 14.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

);