Yargıtay Kararı

Asgari geçim indirimi ücret olmadığı için net ücrete veya brüt ücrete ilave edilmez.

Asgari geçim indirimi ücret olmadığı için net ücrete veya brüt ücrete ilave edilmez.

9. Hukuk Dairesi         2015/28028 E.  ,  2019/1811 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacı işçinin davalı işverenlere ait işyerinde 06/11/2012-19/09/2014 tarihleri arasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, aylık ücretinin 1.780,00 TL. olduğunu, bu ücretin 1.530,00 TL. tutarındaki kısmının banka hesabına yattığını, 150,00 TL. tutarındaki kısmının yol yardımı olarak verildiğini, 100,00 TL. tutarındaki kısmının elden ödendiğini, yemeğin işyerinde verildiğini, haftanın 6 günü günde 12 saat süreyle çalıştığını, işyerinde tehdit, hakaret ve aşağılamalara maruz kaldığını, son üç aylık ücretinin ödenmediğini, ayrıca son 5 aydır aylık ücretin elden ödenen kısmının da ödenmediğini, yıllık ücretli izinlerinin 4 günlük kısmının kullandırılmadığını, resmi tatil ve genel tatil günlerinde çalıştığını, 2 ayda bir ortalama ile hafta tatili kullanmadan çalıştığını, karşılıklarının ödenmediğini, bu sebeplere dayalı olarak iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil, yıllık izin, hafta tatili ve ücret alacaklarının davalı işverenlerden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar vekili; talep edilen alacakların zamanaşımına uğradığını, davanın kısmi dava olarak açılmasının yerinde olmadığını, davacı işçinin, davalı işverenler yanında çalışmadığını, … Hiz. A.Ş. yanında çalıştığını, davalı şirketler ile dava dışı … Hiz. A.Ş. arasında yapılan sözleşme uyarınca, … Hiz. A.Ş.’nin işyerinin güvenliği işini üstlendiğini, … Hiz. A.Ş.’nin çalışma alanı ile ilgili konularda davalı şirketlerin işçi çalıştırmadığını, bu nedenle dava dışı … Hiz. A.Ş.ile davalı şirketler arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi olmadığını, bu yönüyle davanın husumet yokluğu nedeniyle reddedilmesi gerektiğini, davacı işçinin, ortada haklı bir neden olmadığı halde iş sözleşmesini feshettiğini, davacı işçinin 19/09/2014 tarihinden itibaren mazeretsiz olarak işyerine gelmediğini, ücretlerinin tam olarak ödendiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem tazminatı, fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil, yıllık izin ve ücret alacaklarının davalılardan tahsiline hükmedilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalılar vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Tazminata esas giydirilmiş brüt ücretin tespiti sırasında, asgari geçim indiriminin ücrete dahil edilerek bu şekilde ücretin tespit edildiği, talep edilen alacakların da tespit edilen bu ücret üzerinden hesaplandığı anlaşılmıştır.
Asgari geçim indirimi, ücret olmadığı gibi ücretin eki de değildir. Asgari geçim indirimi, bireyin ya da ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Bu nedenle, asgari geçim indirimi, net ücrete ya da brüt ücrete ilave edilemez, aynı şekilde asgari geçim indirimi, giydirilmiş ücret tespit edilirken, çıplak ücrete giydirilecek bir kazanç unsuru da değildir. Hüküm altına alınan alacaklar hesaplanırken ücrete asgari geçim indiriminin eklenmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 21/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);