Yargıtay Kararı

Asıl işverenin sorumluluğunun alt işveren sorumluluğunu aşması mümkün olmadığından, ıslaha karşı alt işveren tarafından ileri sürülen zamanaşımı def'inden asıl işveren de yararlanır.

Asıl işverenin sorumluluğunun alt işveren sorumluluğunu aşması mümkün olmadığından, ıslaha karşı alt işveren tarafından ileri sürülen zamanaşımı def’inden asıl işveren de yararlanır.

9. Hukuk Dairesi         2017/17771 E.  ,  2020/13422 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; Davacının, 21/07/2005-30/09/2014 tarihleri arasında davalı … bünyesinde ihale alan değişik firmalarda çalıştığını, en son diyalog personeli olarak çalıştığını, aylık net 1.800,00 TL ücret aldığını, diğer davalı şirketin Belediyeden aldığı ihalenin 30/09/2014 tarihinde sona ermesi nedeniyle iş akdinin feshedildiğini, yasal haklarının ise ödenmediğini, hafta içi ve cumartesi günleri 08:00-17.00 saatleri arasında çalışan davacının Pazar günleri çalışma yapmadığını, bu çalışmanın ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de belirtilen şekilde devam ettiğini, müvekkiline hak kazandığı yıllık izinlerinin de kullandırılmadığını, davalı işverene 04/02/2015 tarihinde ihtarname gönderdiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacakları olduğunu ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı … vekilinin Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının müvekkili Belediye bünyesinde taşeron firmaların işçisi olarak çalıştığını, davacının herhangi bir işçilik alacağının olup olmadığı konusunda bilgilerinin olmadığını, çalışma sürelerinin, ücretinin ve iş akdinin sona erme nedeninin kendileri tarafından bilinmediğini, 21/07/2005-31/12/2010 tarihleri arasındaki çalışmalarının karşılığının dava dışı … Temizlik İnş. Ltd. Şti. tarafından ödendiğini, davacının da bu dönemle ilgili olarak işvereni ibra ettiğini, zamanaşımı itirazlarının da bulunduğunu savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı …Turizm Taş. İnş. Güv. Sistemleri Temizlik ve Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi vekilinin Cevabının Özeti:
Davalı vekili; zamanaşımı itirazlarının bulunduğunu, müvekkili şirket ile Yıldırım Belediyesi arasında 02/01/2014-30/09/2014 tarihlerini kapsayan belirli süreli iş sözleşmesinin akdedildiğini, diyalog yöneticisi olan davacının son ücretinin aylık brüt 2.005,93 TL olduğunu, iş sözleşmesinin sona ereceği tarihten iki ay önce bildirimde bulunulduğunu, bu nedenle ihbar tazminatı hakkının doğmadığını, bir yıldan az süreli çalışması nedeniyle kıdem tazminatı alacağının da bulunmadığını, aynı zamanda yıllık izin alacağının da bulunmadığını, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışması mevcut ise karşılığının ödendiğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, kıdem tazminatı, yıllık izin ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının kabulüne, ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar süresinde davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Taraflar arasında alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı hususu uyuşmazlık konusudur.
Dosyaya alınan bilirkişi raporu sonrası davacı vekili 18.02.2016 tarihinde davanın ıslahı ile taleplerini artırmış , davalı şirket vekiline 26.02.2016 tarihinde ıslah dilekçesi tebliğ olmuştur. Davalı şirket vekili tarafından 09.03.2016 tarihinde zamanaşımı def’inde bulunulmuştur.
Dosyaya alınan ek raporla ıslah tarihinden itibaren zamanaşımına uğrayan alacaklar belirlenerek hesaplama yapılmış ise de zamanaşımı def’inde bulunan şirket yönünden hesaplamalar dikkate alınmış , davalı … yönünden ise zamanaşımı def’i ileri sürülmediğinden dikkate alınmamıştır.
Ancak; Islaha karşı alt işveren tarafından ileri sürülen zamanaşımı def’inden asıl işverende yararlanacağından ve asıl işverenin sorumluluğunun alt işveren sorumluluğunu aşması mümkün olmadığından sözü edilen zamanaşımı def’inin her iki davalıya etkisi dikkate alınarak davaya konu istekler ile ilgili hüküm kurulmalıdır.
3- Davacının fesih tarihi olan 30.09.2014 tarihinden sonra davalı işveren … bünyesinde çalışmaya devam edip etmediği hususu ihtilaflıdır.
Mahkemece yapılacak iş; davacının 30.09.2014 tarihinden sonra davalı … bünyesinde çalışmaya devam edip etmediğinin araştırılması, çalışmaya devam ediyor olması halinde iş akdinin feshinin gerçekleşmediği sonucuna varılarak, feshe bağlı alacaklar yönünden tekrar değerlendirme yapılmalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 26.10.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);