Yargıtay Kararı

ATM cihazına yapılan düzenekle kartın sıkışması sonucu 3.kişilerce hesaptan çekilen paradan banka sorumludur.

ATM cihazına yapılan düzenekle kartın sıkışması sonucu 3.kişilerce hesaptan çekilen paradan banka sorumludur.

11. Hukuk Dairesi         2011/15762 E.  ,  2013/335 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11.11.2010 tarih ve 2008/637-2010/1265 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davalıların murisinin müvekkili bankanın müşterisi olduğunu, murisin ATM’den para çekme için kullandığı kartı ATM cihazına sıkıştırdığı halde bankayı arayıp hesabın bloke edilmesini sağlamadığı, bu nedenle kartı ele geçiren 3. kişilerin hesaptan para çektiğini, davalıların çekilen bu paranın tahsili için müvekkili hakkında icra takibi yaptıklarını ve takip sonucu müvekkilinden 4.639,14 TL tahsil edildiğini, oysa hesaptan paranın çekilmesinde davalıların murislerinin kusur ve sorumluluğunun bulunduğunu, müvekkilinin bir kusurunun bulunmadığını ileri sürerek, 4.639,14 TL’nin temerrüt faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, davacı bankanın ATM cihazında gerekli güvenlik önlemlerini almaması nedeniyle müvekkillerinin murisinin hesabından para çekildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Dava, 3. kişiler tarafından ATM cihazına yapılan düzenek sonucu ATM kartının sıkışması ve 3. kişilerce para çekilmesinden kaynaklanan zararın tazmini istemine ilişkindir.
Somut olayda, davalıların murisi tarafından kendisine ait kart ile davacı bankaya ait ATM cihazından mesai saati dışında para çekmek istediği sırada kimliği belirsiz 3. kişilerce ATM cihazı üzerinde hazırlanan düzenek nedeniyle kartın sıkıştığı, davalıların murisinin kartın sıkışmasından hemen sonra davacı bankaya olayı bildirmediği, ertesi gün bildirdiği, aradan geçen süre içinde murisin hesabından 3. kişilerce toplam 2.708,50 TL para çekildiği, davalılarca hesaptan çekilen paranın icra takibi sonucu davacı bankadan tahsil edildiği hususlarında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, ATM kartının sıkışmasından ve murisin hesabından paranın çekilmesi nedeniyle doğan zarardan kimin sorumlu olduğu noktasında toplanmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davalıların murisi tarafından kartın sıkışmasından dolayı bankanın haberdar edilmediği gerekçesiyle muris tam kusurlu kabul edilerek yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş ise de, davalıların murisinin hesabındaki para, davalı bankaya ait ATM cihazına konulan düzenekle kart ele geçirilmek suretiyle çekilmiş olması nedeniyle, davacı bankanın müşterilerinin kullanımına sunduğu ATM cihazına dışarıdan yapılacak müdahalelere karşı müşterilerini koruyucu veya onları uyarıcı önlemleri sistemine dahil etmesi veya ATM cihazına kamera vs. gibi görüntü kaydedici cihazları yerleştirmesi ve buna ilişkin etkili güvenlik önlemlerini alması gerekmekte olup, bunları yerine getirmeyen davacı banka davalıların murisinin hesabından çekilen paradan asıl sorumlu olup, davalıların murisinin olaydan hemen sonra davacı bankayı uyarması gerekirken geç haber vermesi nedeniyle zararın oluşmasında ancak müterafik kusuru sözkonusu olmaktadır. Bu itibarla, mahkemece, tüm kusurun davalıların murisinde olduğu kabul edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenle, temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalılar yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 10.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);