Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Avukatlık vekalet ücretinden kaynaklanan davalar 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Yasa kapsamına alınmış olup, 28/5/2014 tarihinden sonra açılan davalarda, Tüketici Mahkemesi görevlidir.

13. Hukuk Dairesi         2016/25143 E.  ,  2019/11670 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı avukat, davalı borçlu siteyi temsilen, yöneticisi … ile aralarında 11/09/2014 tarihli ve iki yıl süreli Avukatlık Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşmenin 6. maddesi uyarınca tarafına her ay için net 1.200,00-TL danışma ücreti ödeneceğini, sözleşme doğrultusunda adına … 8. Noterliği’nin 22/09/2014 tarih ve 9014 sayılı Avukatlık Vekaletnamesi düzenlendiğini, davalı sitenin işbu sözleşmenin akdedilmesinden sonra olağanüstü genel kurul kararı aldığını ve yeni yönetici olarak …’ın seçildiğini, sonrasında yönetici sıfatı ile … tarafından verilen 31/10/2014 tarihli yazılı talimat ile vekil sıfatıyla kendisine daha önce tevdii edilen işlerle ilgili olarak geçici surette işlem yapılmamasının istendiğini, avukatlık sözleşmesi uyarınca davalı borçlu tarafından ödenmesi gereken ücretlerin ödenmediğini, alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine haksız itiraz edildiğini ileri sürerek vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.
6502 sayılı Yasanın 73. maddesi, bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa Tüketici Mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.
Somut olayda davacı avukat, davalı müvekkili site yönetimi tarafından ödenmeyen avukatlık ücretinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itirazın iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Vekalet akdi 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Yasa kapsamına alınmış olup, 28/5/2014 tarihinden sonra açılan davalarda, Tüketici Mahkemesi görevlidir. Nitekim bu husus 6502 sayılı Yasanın geçici 1. maddesiyle çözüme bağlanmış durumdadır. Mahkemece, davanın 6502 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 13.05.2015 tarihinde açıldığı ve bu bağlamda davaya bakmanın tüketici mahkemesinin görev alanına girdiği anlaşılmaktadır. Görev kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Mahkemece, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakılması gerekirken, aksi düşüncelerle genel mahkeme sıfatıyla davaya bakılması ve hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
2-Bozma nedenine göre davalının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/11/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);