Yargıtay Kararı

Aynı borç ilişkisi nedeniyle toplam tazyik hapsi miktarı 3 ayı geçemez.

Aynı borç ilişkisi nedeniyle toplam tazyik hapsi miktarı 3 ayı geçemez.

12. Hukuk Dairesi         2020/3185 E.  ,  2020/2989 K.

“İçtihat Metni”

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanıklar … ve …’nın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 7 kez 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmalarına dair … Anadolu 4. İcra Ceza Mahkemesinin 25/09/2018 tarihli ve 2018/204 Esas, 2018/493 sayılı kararına karşı sanıklar müdafiileri tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin mercii … Anadolu 5. İcra Ceza Mahkemesinin 21/01/2019 tarihli ve 2019/4 değişik iş sayılı kararını,
… Anadolu 4. İcra Ceza Mahkemesinin 25/09/2018 tarihli ve 2018/205 Esas, 2018/492 sayılı kararına karşı sanıklar müdafiileri tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin mercii … Anadolu 5. İcra Ceza Mahkemesinin 14/12/2018 tarihli ve 2018/103 değişik iş sayılı kararını,
… Anadolu 4. İcra Ceza Mahkemesinin 25/09/2018 tarihli ve 2018/206 Esas, 2018/494 sayılı kararına karşı sanıklar müdafiileri tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin mercii … Anadolu 5. İcra Ceza Mahkemesinin 14/12/2018 tarihli ve 2018/102 değişik iş sayılı kararını,
… Anadolu 4. İcra Ceza Mahkemesinin 02/10/2018 tarihli ve 2018/237 Esas, 2018/501 sayılı kararı ile anılan karara karşı sanık … müdafii yapılan itirazın reddine ilişkin mercii … Anadolu 5. İcra Ceza Mahkemesinin 14/12/2018 tarihli ve 2018/95 değişik iş sayılı kararını,
… Anadolu 4. İcra Ceza Mahkemesinin 02/10/2018 tarihli ve 2018/238 esas, 2018/500 sayılı kararına karşı sanıklar müdafiileri tarafından yapılan itirazın reddine dair … Anadolu 5. İcra Ceza Mahkemesinin 14/12/2018 tarihli ve 2018/96 değişik iş sayılı kararını,
… Anadolu 4. İcra Ceza Mahkemesinin 04/12/2018 tarihli ve 2018/267 Esas, 2018/633 sayılı kararına karşı sanıklar müdafiileri tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin mercii … Anadolu 5. İcra Ceza Mahkemesinin 21/01/2019 tarihli ve 2019/3 değişik iş sayılı kararını,
… Anadolu 4. İcra Ceza Mahkemesinin 04/12/2018 tarihli ve 2018/268 Esas, 2018/634 sayılı kararı aleyhine … Bakanlığının 17/03/2020 gün ve 94660652-105-34-10479-2019-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23/03/2020 gün ve KYB.2020-37864 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosyalar kapsamına göre, alacaklı … vekili tarafından yapılan şikâyetler üzerine borçlu sanık hakkında taahhüdü ihlâl suçundan açılan davalarda farklı icra dosyalarından verilen her bir taahhüdün ayrı bonolara ilişkin olması nedeniyle, ayrı ayrı her bir taahhüt için sanığın 3 aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, somut olayda sanığın alacaklıya borçları nedeniyle tanzim tarihleri aynı (15/06/2017), ödeme tarihleri farklı olan ayrı ayrı bonolar düzenleyerek verdiği, her bono için ayrı ayrı icra
takipleri başlatıldığı ve başlatılan icra takiplerine ilişkin dosyalarda borçlu sanığa aynı tarihli (19/02/2018) taahhütnameler imzalatıldığı, her ne kadar bonolarda mücerretlik ilkesi geçerli ise de, 2004 sayılı Kanun’un “Borçlunun ödeme şartını ihlâli halinde ceza” başlıklı 340. maddesinin “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlâl eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.” hükmü karşısında, ayrı ayrı bonolara konu borcun bir bütün olarak tarafları aynı olan tek bir borç olarak değerlendirilmesi gerektiği, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 29/09/2009 tarihli ve 2009/16-188 Esas, 2009/205 Karar sayılı ilâmında belirtildiği üzere, aynı borç ilişkisi nedeniyle toplam tazyik hapsi miktarının 3 ayı geçemeyeceği düzenlemesi karşısında, yazılı şekilde sanığın her bir takip için ayrı ayrı 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilemeyeceği gözetilmeden, itirazların kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, … Anadolu 4. İcra Ceza Mahkemesinin 02/10/2018 tarihli ve 2018/237 Esas, 2018/501 sayılı kararına yapılan itirazın reddine ilişkin mercii … Anadolu 5. İcra Ceza Mahkemesinin 14/12/2018 tarihli ve 2018/95 değişik iş sayılı kararı ile verilen tazyik hapsinden sonraki … Anadolu 5. İcra Ceza Mahkemesinin 21/01/2019 tarihli ve 2019/4 değişik iş, aynı Mahkemenin 14/12/2018 tarihli ve 2018/103 değişik iş, aynı Mahkemenin 14/12/2018 tarihli ve 2018/102 değişik iş, aynı Mahkemenin 14/12/2018 tarihli ve 2018/96 değişik iş, aynı Mahkemenin 21/01/2019 tarihli ve 2019/3 değişik iş sayılı kararları ile … Anadolu 4. İcra Ceza Mahkemesinin 04/12/2018 tarihli ve 2018/268 Esas, 2018/634 sayılı kararlarının CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanıklar hakkında yukarıda değişik iş sayılı kararlarıyla verilen tazyik hapislerinin kaldırılmasına, bu eylemlerle ilgili olarak sanıklar hakkında tazyik hapisleri infaz edilmekte ise salıverilmesine; 05/05/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);