Yargıtay Kararı

Balkonların kapatılması için kat maliklerinin 4/5 çoğunlukla karar vermesi gerekir.

Balkonların kapatılması için kat maliklerinin 4/5 çoğunlukla karar vermesi gerekir.

18. Hukuk Dairesi         2015/20736 E.  ,  2016/3844 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, onaylı mimari projeye aykırılığın eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. ve 19. maddeleri gereğince; bağımsız bölümlerin balkonlarının kapatılabilmesi için kat malikleri kurulunda 4/5 çoğunlukla karar alınması gerekir. Somut olayda 34 bağımsız bölüm malikinden davacı da dahil 28 kişi balkonların kapatılması yönünde kat malikleri kurulu kararı olmadan haricen muvaffakat vermiş ise de; bunlardan 22 tanesi bağımsız bölüm maliki olup kanunun aradığı çoğunluğun sağlanmadığı anlaşılmış olmakla, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye onama harcının temyiz edene yükletilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 07.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);