Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı

Belediyedeki klimalar için haczedilemezlik kuralı işlemez.

Belediyedeki klimalar için haczedilemezlik kuralı işlemez.

Hukuk Genel Kurulu         2013/2374 E.  ,  2015/2016 K.

  • BELEDİYE BAŞKANI ODASINDAKİ KLİMANIN HACZİ
  • KAMU HİZMETİ YAPILABİLMESİ İÇİN ZORUNLU OLMAYAN EŞYALARIN HACZEDİLEBİLMESİ
  • HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki “haczedilmezlik” şikayetinden dolayı yapılan yargılama sonunda; Geyve İcra Hukuk Mahkemesince istemin kabulüne dair verilen 26.01.2012 tarihli ve 2011/20 E. 2012/ 2 K. sayılı kararın incelenmesi karşı taraf-alacaklı R.. G.. vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12 . Hukuk Dairesinin 11.12.2012 gün ve 2012/19576 E. 2012/37250 K sayılı ilamı ile;
(..Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
5395 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/son maddesi; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.” hükmünü düzenlemektedir.
Somut olayda belediye süresi içinde haczedilen mahcuzlardan iki adet biri başkanlık odasında diğeri muhasebe odasında bulunan Alarko marka flair tip FLR 1020-LO split klima (ayaklı) 15.03.2011 tarihinde haczedilmiş olup bu mahcuzların Geyve ilçesinin bulunduğu yer iklim koşulları gözönüne alındığında kamu hizmetinin yapılması için zorunlu olan eşyalardan bulunmadığından haczedilmezlik şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken yeterli gerekçeyi içermeyen bilirkişi raporuna dayalı olarak mahcuz klimalar üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir…..)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Karşı taraf-alacaklı R.. G.. vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
S O N U Ç : Karşı taraf-alacaklı R.. G.. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine, 30.09.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

);