Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Beyanına başvurulan komşunun adı ve soyadı yazılmamış ise T.K 21/1e göre tebligat usulsüzdür.

12. Hukuk Dairesi         2015/5221 E.  ,  2015/9886 K.

  • SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ
  • 21 TEBLİGATINDA USULSÜZLÜK
  • MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI
  • TEBLİGAT KANUNU (7201) Madde 21
  • TEBLİGAT KANUNU (7201) Madde 23

“İçtihat Metni”

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçluya satış ilanının “adreste kimse bulunmaması üzerine muhtaba en yakın komşusu isim imzadan imtina ya soruldu. Muhatabın işte olduğunu beyan edip beyanını imzadan imtina etti. Bu sebeple tebliğ evrakı …. mahalle muhtarına teslim edilerek 2 nolu haber kağıdı muhatabın kapısına yapıştırılarak komşusu….haber verildi.” şerhiyle 19/09/2014 tarihinde yapıldığı, borçluya yapılan bu tebligatta tebliğ memuru tarafından, beyanına başvurulan isim ve imzadan imtina eden komşunun ad ve soyadının belirtilmediği, haber bırakılan komşunun isminin, kim olduğunun, imzadan imtina edip etmediğinin tevsik edilmediği, bu haliyle tebliğ işleminin 7201 Sayılı Kanun’un 21/1. ve 23/7. maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği’nin 30 ve 35. maddeleri hükümlerine göre usulsüz olduğunun anlaşılmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);