Yargıtay Kararı

Bilirkişi raporuna karşı bir diyeceğinin olmadığının beyan edilmesi raporu kabul anlamına gelir. Kabul edilen raporda belirtilen tutarı aşacak şekilde hüküm kurulmaz.

Bilirkişi raporuna karşı bir diyeceğinin olmadığının beyan edilmesi raporu kabul anlamına gelir. Kabul edilen raporda belirtilen tutarı aşacak şekilde hüküm kurulmaz.

23. Hukuk Dairesi         2013/2730 E.  ,  2013/4443 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Davacılar vekili, arsa sahibi müvekkilleri ile davalı arasında ……..1996 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiğini, sözleşme gereğince, bodrum katta iki adet dükkanın, … numaralı dairenin …/… hissesinin ve … no’lu dairenin …/… ‘şer hissesinin tesliminin taahhüt edildiğini, sözleşmenin …. maddesi gereğince sözleşmedeki edimlerin on yıl içinde eksiksiz olarak yerine getirilmemesi halinde davalının 35.000,00 Alman Markı tazminat ödemeyi kabul ettiği, buna rağmen davalının edimlerini yerine getirmediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakkarı saklı kalmak kaydıyla, öncelikle sözleşme gereği müvekkillere teslim edilmesi gereken dairelerin ve dükkanların teslimine, bu talebin yerine getirilememesi halinde teslim edilmesi gereken dairelerin ve dükkanların bugünkü değerlerinin hesaplatılarak şimdilik 50.000,00TL’nin davalıdan tahsiline, sözleşmesinin …. maddesi gereğince, cezai şart karşılığı 35.000,00 Alman Markının, Euro cinsinden ….948 Euro (32.306.00TL) olarak dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, … …. Hukuk Dairesi’nin ….02.2012 tarih ve 2011/6570 E,2012/913 K sayılı ilamıyla; “Mahkeme kararından sonra dairelerin tapuları devredildiği, bu haliyle davanın açılmasına davalının sebebiyet verdiği gözetilerek mahkeme masrafları, harç ve vekâlet ücretinden davalının sorumlu tutulması gerektiği, dükkanlar konusunda ise bilirkişi raporunda, bodrumda dükkan yapılması için tadilat projesinin bulunduğu, harcı ödenmediğinden işlem yapılamadığı, eksiklikler giderildiğinde bağımsız bölüm haline getirilerek arsa sahiplerine devrinin mümkün olabileceği görüşüne yer verildiği buna göre, tadilat projesinin yasaya uygun olup olmadığının ilgili belediyeden sorularak, tadilat projesiyle dükkan yapımı yasaya uygun ve iskan verilecekse davalıya dükkanları bağımsız bölüm haline getirmek, kat irtifakına dahil etmek üzere yetki ve mehil verilerek bu işlemler tamamlandıktan sonra oluşacak iki adet dükkana isabet eden tapu payının davacılar adına tesciline karar verilmesi gerektiği” gerekçeleriyle bozulması üzerine, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, dükkanlar ile ilgili tadilat projesi ve iskan ruhsatı bulunmadığından her bir davacı için ….958,00 TL dükkan bedelinin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, cezai şartın reddine ilişkin karar kesinleştiğinden bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığına, yargılama giderlerlerinin davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
…)Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma ilamı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı arsa sahipleri vekillerinin özellikle ileri sürdükleri temyiz nedenlerine göre, davalı yüklenicinin vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş reddi gerektirmiştir.
…)Mahkemece bozma öncesi alınan ….09.2008 tarihli bilirkişi raporunda dava konusu … adet davacılar dükkanın bedeli ….928,00 TL olarak hesaplanmış, bu rapora karşı davacılar vekili ……..2008 tarihli duruşmadaki beyanında, rapora karşı bir diyeceğinin olmadığını beyan ederek anılan bu bedeli kabul etmiştir.
Bu durumda, mahkemece, açıklanan kabul beyanı dikkate alınarak her iki dükkan için toplam ….928,00 TL’nin hüküm altına alınması gerekirken, her bir dükkan yönünden ayrı ayrı kabulü aşar şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olmuş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (…) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin tüm, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (…) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, davacılardan alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, davalıdan alınan peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren … gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere ….06.2013 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

);