Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Bilirkişi raporunun HMK’nın 281. maddesi gereği ihtarlı şekilde tebliğ edilmez ise, rapora itirazın kesin süre içerisinde olmadığı kabul edilmez.

10. Hukuk Dairesi         2020/697 E.  ,  2020/7888 K.

“İçtihat Metni”


Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, malullük aylığı tahsisi istemine ilişkindir.
Mahkemece, bozmaya uyularak, ilamında belirtildiği şekilde, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dosya kapsamı incelendiğinde, bozma sonrası alınan Adli Tıp Kurulu 3. İhtisas Dairesi’nin 24.06.2019 tarihli raporunda, davacının, 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği kapsamında başka birinin sürekli bakımına muhtaç olmadığı yönünde kanaat bildirildiği, ilgili raporun davacı vekiline 29.07.2019 tarihli e-tebligat ile tebliğ edildiği, davacı vekilinin Adli Tıp Üst Kurulu’ndan rapor alınmasına ilişkin itirazının Mahkemece, 2 haftalık kesin süre içerisinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilerek hüküm verildiği anlaşılmıştır.
Somut olayda; Mahkemece, bilirkişi raporunun davacı vekiline HMK’nın 281. maddesi gereği ihtarlı şekilde tebliğ edilmemesi nedeniyle, davacı vekili tarafından yapılan itirazın kesin süre içerisinde olmadığı kabul edilemeyeceğinden, Adli Tıp Üst Kurulu’ndan rapor alınarak elde edilecek sonuç uyarınca bir karar verilmesi gerekir
Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki ilkeler gözetilmeksizin, eksik araştırmaya dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması, usûl ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde sair yönler incelenmeksizin, taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 30.12.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);