Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Bir bağımsız bölümün yararlandığı ve yararlanmadığı hizmetler tespit edilmek suretiyle ödemesi gereken aidat miktarı tespit edilir.

18. Hukuk Dairesi         2013/7471 E.  ,  2013/10640 K.

  • AİDAT BEDELLERİNİN TESPİTİ
  • YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICILIĞI
  • KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634) Madde 28

“İçtihat Metni”

Dava dilekçesinde, 2010-2011 yılı aidat bedellerinin tespiti ile fazladan ödenen aidatlardan şimdilik 5.000,00 TL’nin faiziyle davalılardan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davacı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davacı vekili ve aleyhine temyiz olunan davalılardan S.. P.. Recidence Kat Malikleri Yönetim Kurulu vekili geldiler. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı vekili dava dilekçesinde; tapuya tescilli yönetim planı ve onaylı projenin amir hükümlerinde davacının maliki bulunduğu 2 nolu bağımsız bölümün, sadece yararlandığı hizmetler karşılığı aidat ve avanslara iştirak edeceğinin düzenlenmesine rağmen davalıların bu hükümlere aykırı olarak aidat talep ettiklerini, Kat Malikleri Genel Kurulu’nda, işletme projesine karşı yaptıkları itirazın makul bulunarak itirazlar doğrultusunda aidatların yeniden belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verildiğini, buna rağmen davalıların yönetim planı ve onaylı projeye uygun bütçe hazırlamadıklarını, işletme projesinde yer alan bazı aidat kalemlerinin talep edilmesinin haksız olduğunun davalılar tarafından da kabul edildiğini, davacı şirketin davaya konu bağımsız bölümü yönetim planı ve onaylı projedeki aidatlarla ilgili istisnai hükme istinaden satın almış olup aidat miktarının söz konusu hükümlerin göz ardı edilerek belirlenmesinden ötürü zarar gördüğünü belirterek yönetim planının ve onaylı projenin amir hükümleri doğrultusunda, davacı şirketin yararlandığı hizmetlerin belirlenmesi suretiyle 2010 ve 2011 yılı aidat bedellerinin tespiti ile tespit edilen bedellerin, bugüne kadar ihtirazı kayıtla fazladan ödenen 32.277,06 TL’den düşülerek kalan kısımdan şimdilik 5.000 TL’nin ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek en yüksek reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiş; mahkemece, 20/03/2010 ve 05/03/2011 tarihli işletme projelerinin kabulüne dair kat malikleri kurulu kararlarının iptali için süresinde dava açılıp iptaline dair karar alınmadığından kesinleştiği, kat mülkiyeti tesis edilen ana yapıda işletme projelerinin yapılması ve aidat tutarlarının tespiti yetkisinin kat malikleri kuruluna ait olduğu, fazladan tahsil edildiği ileri sürülen miktarların iadesine ilişkin davada yöneticinin kat maliklerini temsil yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; dava konusu anataşınmazın yönetim planına bir madde eklenmesine ilişkin olan ve 16.04.2009 tarihinde tapuya tescil edilen ek yönetim planının 29/b maddesinde, birinci ve ikinci bordum katlarda bulunan 1 ve 2 numaralı bağımsız bölümler mağazalar girişinin rezidanslardan ayrı olması, ana gayrimenkulün güvenlik, temizlik ve panorama personel hizmetlerinden yararlanmamaları nedeniyle bu kapsamdaki aidatlardan muaf tutulacaklarının hükme bağlandığı, yine dava konusu anataşınmazın onaylı projesine (vaziyet planına) düşülen istisna notunda “2 nolu mağaza nitelikli bağımsız bölüm, sadece yararlandığı hizmetler karşılığı aidat ve avanslara iştirak eder. Bu bağımsız bölüm sosyal tesislerden yararlanamaz” ibaresinin bulunduğu halde, 2010 ve 2011 yılı işletme projelerinde davacıya ait 2 nolu bağımsız bölüm aidatlarının hesabında yukarıda belirtilen hükümlere uygun bir hesaplama yapılmadığı, 2011 yılı işletme projesinin kabul edildiği 05.03.2011 tarihli kat malikleri kurulu toplantısına davacı şirketi temsilen katılan vekilinin aidat miktarlarına yönelik itirazı üzerine kararın 10. maddesinin sonuna “Konunun genel kurulca yetkilendirilen yönetim kurulu tarafından kendileri ile koordine edilerek belirlenecek aidat üzerinden karara ulaşılmasında görüş birliği oluşmuştur.” cümlesinin yazıldığı, ayrıca 11 numaralı karar ile “Konu S.. P.. hukuk danışmanı ve 2 nolu dükkan vekilince araştırılarak .. Club yönetimi ile koordineli bir şekilde gerekirse aidatların bu düzeltme yapıldıktan sonra yeniden belirlenmesine ve bu konuda yönetim kuruluna tam yetki verilmesine” oy birliği ile karar verildiği ancak yönetimce bu konuda bir tespit veya düzeltme yapılmadığı gibi davacı aleyhine ödenmeyen aidatların tahsili amacıyla icra takipleri yapıldığı anlaşılmaktadır.
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28. maddesinin 4. fıkrasında “Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, mahkemece yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, anataşınmaza ait tüm defter ve belgeler bilirkişiye tevdi edilip, dava konusu 2 numaralı bağımsız bölümün yararlandığı ve yararlanmadığı hizmetler de tespit edilmek suretiyle ödemesi gereken aidat miktarının ne olduğu ve fazladan yapılmış ödemesi bulunup bulunmadığı belirlendikten sonra oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken yetersiz araştırma ve eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davacı yararına takdir edilen 990,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);