Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Bir bölgede pazarlama yapan işçinin açacağı davada yetkili mahkeme, Ticaret sicilden, Vergi dairesinden alınacak bilgilere ve tanık ifadelerine göre belirlenmelidir.

7. Hukuk Dairesi         2014/7694 E.  ,  2014/13442 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi : Mersin 2. İş Mahkemesi
Tarihi : 30/01/2014
Numarası : 2013/397-2014/27

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Davacı vekili, iş sözleşmesinin davalı işverenlerce haklı bir sebebe dayanmaksızın feshedildiğini ileri sürerek,kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma,hafta tatili, yıllık izin ücret alacaklarının hüküm altına alımasını talep etmiştir.
Davalılar vekili, davacının istifa ederek sözleşmeyi sonlandırdığını ve davalılardan herhangi bir alacağı olmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, davacının fiilen çalıştığı işyerinin Adana il sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Taraflar arasında yetkili mahkemenin hangi iş mahkemesi olduğu uyuşmazlık konusudur.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi uyarınca, iş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değildir.
İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde davalının ikametgâhının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.
Davacı vekili davacının davalıların Mersin ilinde bulunan şirket şubesinde çalıştığını iddia etmektedir.Mahkemece yalnızca şirket merkezinin Adana ilinde bulunması ve SGK bildirimlerinin Adana Sosyal Güvenlik Kurumuna yapıldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.Davalılara ait şirketin Mersin ilinde şubesi olup olmadığı yine Mersin ilinde davalılara ait başka bir şirket veya ticari işletme bulunup bulunmadığı araştırılmamıştır.
Yukarıda zikredilen yetki hususundaki yasal düzenleme nazara alındığında yetkili Mahkemenin belirlenmesi bakımından sadece davalı şirket merkezinin bulunduğu yer ya da davacının SGK bildirminin yapıldığı SGK ilgili il müdürlüğünün bulunduğu yer özellikle davacı gibi pazarlama işi yapan işçiler bakımından yeterli değildir.Davacının fiilen işini yaptığı yerin belirlenmesi gereklidir.
Mahkemece yapılacak iş Mersin ilinde davalılara ait şirketin şubesi yada yine davalılara ait başkaca bir şirket yada ticari işletme bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla vergi dairesi,ticaret sicil müdürlüğü ve davacı tarafça temyiz dilekçesinde davalıların şirketine ilişkin olduğu belirtilerek bir sabit telefon numarası bildirilmekle bu telefon numarasının kime ait olduğunun belirlenmesi için gerekli yazışmalar yapılmalı,ayrıca davacının çalıştığı yer ve çalışma şeklinin belirlenebilmesi için tanık vs. delillerini bildirmesi sağlanmalı ve tüm bu veriler ışığında yetki hususu değerlendirilmesi gerekirken iken eksik araştırma sonucu yazılı gerekçe ile karar verilmesi isabetsiz olmuştur.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 13.6.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);