Yargıtay Kararı

Bir davada uygulanması gereken bir kanun maddesi iptal edilmiş ise, eldeki davada artık uygulanmaz.

Bir davada uygulanması gereken bir kanun maddesi iptal edilmiş ise, eldeki davada artık uygulanmaz.

12. Hukuk Dairesi         2018/14233 E.  ,  2019/17647 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu belediyenin bazı hesap ve taşınmazlarına haciz tatbik edildiğini, 6552 sayılı yasanın 121.maddesi ile 5393 sayılı yasanın 15.maddesi gereği belediye mallarına haciz tatbik edilmeden evvel mal beyanında bulunulması için muhtıranın gönderilmesinin zorunlu olduğunu, muhtıra gönderilmediği için icra müdürlüğünden hacizlerin kaldırılması talebinin reddedildiği gerekçesiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece “Şikayetin kabulüne” karar verildiği, alacaklı tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
Anayasa Mahkemesi’nin 17.06.2015 tarih ve 2014/194-2015/55 sayılı, Resmi Gazete’nin 26.06.2015 tarih ve 29398 sayısında yayımlanan kararı ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine, 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un 121. maddesiyle eklenen fıkranın birinci cümlesinin “..ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır” ve ikinci cümlesinin “…veya kamu hizmetlerini aksatacak..” ibareleri ile 6552 sayılı Kanun’un 123. maddesiyle eklenen geçici 8. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
T.C. Anayasası’nın 153/5. maddesi uyarınca “iptal kararları geriye yürümez” hükmü, kesinleşen işlem ve kararlara ilişkin olup, elde bulunan uyuşmazlığın sürdüğü davalarda “geriye yürümeme kuralı” uygulanmaz. Diğer bir deyişle, bir davada uygulanması gereken bir kanun maddesi iptal edilmiş ise, eldeki davada artık uygulanmaz.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, Anayasa Mahkemesi yasanın geçici 8. maddesini iptal ettiğinden, anılan yasa maddesi, artık şikayete konu takip dosyasındaki haciz işlemlerine uygulanamaz. Ayrıca 5393 sayılı Yasanın 15/son maddesinin, haciz işleminin sadece gösterilen mal üzerine uygulanacağına dair kısmının iptal edilmiş olması nedeniyle, aynı maddede yer alan; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmü gözetilmek suretiyle belediye mallarının haczi mümkündür.
O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi ve istinaf başvurusunun da Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddedilmesi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması, İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklıların temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, sayılı istinaf talebinin esastan reddine ilişkin … Bölge Adliye Mahkemesi.. Hukuk Dairesinin 10.05.2017 tarih ve 2017/518 E.- 689 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve … 6.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 20.12.2016 tarih ve 2016/1039 E.- 881 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de, Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 10/12/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

);