Yargıtay Kararı

Bir neden belirtmeden istifa dilekçesi veren ve akabinde emeklilik başvurusunda bulunan işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir.

Bir neden belirtmeden istifa dilekçesi veren ve akabinde emeklilik başvurusunda bulunan işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir.

9. Hukuk Dairesi         2012/15377 E.  ,  2014/18643 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : MERSİN 2. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 30/12/2011
NUMARASI : 2010/463-2011/1155

DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı isteminin özeti:
Davacı vekili, davacının iş akdini fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle haklı nedenle feshettiğini, ayrıca davacının istifası haklı nedenle fesih olarak kabul edilmese dahi davacının emekliliğe hak kazanması nedeniyle kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarını talep edebileceğini iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B)Davalı cevabının özeti:
Davalı vekili, davacının fazla mesai alacağının olmadığını, ücretlerinin kendisine ödendiğini, ayrıca davacının istifa ettiğini, emekliliğe hak kazanmış olsa bile davalı işverene bu yönde bir başvurusunun olmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C)Yerel Mahkeme kararının özeti:
Mahkemece, davacının fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili alacakları hüküm altına alınmakla beraber her ne kadar emekliliğe hak kazanmış olsa da bu yönde işverene bir başvurusunun olmaması ve istifa etmesi nedeniyle kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
D)Temyiz:
Karar süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
E)Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı, işyerinde 16 yıllık kıdeme sahip bir çalışan olup, istifa dilekçesinde bir neden belirtmemiş dilekçe verdikten kısa bir süre sonra emeklilik için kuruma başvurmuş ve dava açmıştır. Ayrılma tarihi itibarıyla davacının halen yürürlükte bulunan 1475 Sayılı Yasa’nın 14/6 maddesi uyarınca emeklilik hakkına sahip olduğu ve işverenden fazla çalışma, hafta ve ulusal bayram, genel tatil alacağı bulunduğu ilk derece mahkemesinin de kabulündedir. Tüm bu olgular hep birlikte değerlendirildiğinde davacının kıdem tazminatına hak kazandığı anlaşılmakla, bu talebin reddi yerinde değildir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);