Yargıtay Kararı

Bireysel emeklilik hesabındaki birikimler kısmen haczedilebilir.

Bireysel emeklilik hesabındaki birikimler kısmen haczedilebilir.

12. Hukuk Dairesi         2016/26465 E.  ,  2017/3408 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından başlatılan kambiyo takibinde, borçlunun, … A.Ş.’deki bireysel emeklilik hesaplarına İİK m. 89/1 haciz ihbarnamesi haciz konulduğunu, hesapların tamamının haczinin yasal olarak mümkün olmadığını ileri sürerek haczin kaldırılması talebinde bulunduğu, mahkemece, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemleri Kanunu’nun 17/2. maddesindeki yasal düzenleme gereği asgari ücreti aşan tutarının haczedildiğinin saptandığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 17/2. maddesinde; “Bireysel Emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı ve bu Kanunun 6. maddesi kapsamında bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının nafaka borçları hariç olmak üzere asgari ücret tutarına kadar olan kısmı haczedilemez. Bu fıkradaki hükümlerin uygulanmasında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarı esas alınır” düzenlemesine yer verilmiştir.
01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Yönetmeliği’nin 26.maddesinde; “Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz,rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerindeki tutar nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir” hükmü yer almaktadır.
Somut olayda; mahkemece gerekçeye esas alınan Takas ve Saklama Bankası A.Ş tarafından verilen 07.03.2014 tarihli yazı cevabından şikayetçinin sisteme giriş tarihi ve haciz tarihi itibariyle sistemde ne kadar kaldığının tespiti mümkün değildir.
Mahkemece, öncelikle şikayetçi borçlunun sisteme nezaman girdiği, sistemde kaç ay kaldığı ve haciz tarihi itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen brüt asgari ücret tutarının tespit edilerek, belirlenen veriler üzerinde yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri tatbik edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçi borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);