Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Bono 1000,00 TL bedelli olmasına rağmen tahrifat yapılarak 10.000,00 TL’ye dönüştürüldüğü kabul edilerek, İİK’nun 169/a-5.maddesi gereğince borca itirazın kısmen kabulü ve takibin 9.000,00 TL’lik kısım ve fer’ileri için durdurulmasına karar verilmesi gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2014/12157 E.  ,  2014/14423 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Beyşehir İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 10/02/2014
NUMARASI : 2012/48-2014/21

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlu hakkında bir adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçildiği, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlunun İİK’nun 168/4.maddesinde öngörülen yasal 5 günlük süre içerisinde icra mahkemesine başvurarak, takibin dayanağı olan senedin rakamla gösterilen bedel kısmının “1000” TL iken “0” rakamı sonradan eklenerek 10.000 TL haline getirilmek suretiyle senedin tahrif edildiğini, 1000 TL borcun ise 750 TL’lik kısmının ödendiğini ileri sürerek takibin durdurulmasını talep ettiği, mahkemece istemin reddine karar verildiği görülmektedir.
6762 sayılı TTK’nun 690. maddesinin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 588/1. maddesi gereğince ( 6102 Sayılı TTK.nun 778/2-c maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 676/1. maddesi) senet bedelinin hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa yazı ile gösterilen bedele itibar olunacağına ilişkin hükmün uygulanabilmesi için rakam ve yazı kayıtlarında herhangi bir tahrifatın yapılmamış olması gereklidir. Tahrifat yapıldığının tesbiti halinde ise, senedin tahrifattan önceki miktar için geçerli sayılması gerekir (HGK. 14.05.2003 T. 2003/12-347 E. 2003/345 K.).
HMK’nun 207. (HUMK.nun 298.) maddesi hükmü gereğince, senetteki çıkıntı, kazıntı veya silinti ayrıca tasdik edilmemiş ise inkar halinde göz önünde tutulmaz . Bir başka anlatımla senet üzerinde yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için, düzenleyen tarafından imza veya paraf edilmek suretiyle onaylanması gerekir.
Mahkemece tahrifat konusunda yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’nin 12.06.2012 tarihli raporunda; “inceleme konusu senette miktar rakamlarının birler basamağında mevcut “0” rakamının kendisinden önce gelen “0” rakamlarına göre daha ince, daha büyük alana sahip ve farklı tersim tarzında olduğu ve sonradan ilave edildiği” kanaati bildirilmiştir.
Borçlunun senette tahrifat ile ilgili şikayeti üzerine başlatılan ceza soruşturmasında aldırılan Ankara Kriminal Polis Labaratuarı Müdürlüğü’nün 20.02.2013 tarihli raporunda; “senedin rakamla gösterilen değer hanesindeki “10.000” rakamlarının birler basamağında yer alan “0” rakamı haricinde diğer rakamlar üzerinden aynı kalemle mükerrer gidilmelerin olduğu ve “10.000” rakamlarından,sağ başında bulunan “1” rakamı ile sonunda bulunan “0” rakamının kapatma çizgilerine olan uzaklıklarının farklı olduğu, ayrıca (nokta) işaretinin sıkışık bir vaziyette konumlandırılmış olduğunun müşahede edilmiş olduğu, söz konusu senedin rakamla gösterilen değer hanesindeki “10.000” rakamının birler basamağında yer alan “0” rakamının sonradan ilave yazım suretiyle eklenerek senedin değerinin “1000” TL’den “10000” TL’ye tahrifen dönüştürülmüş olması mümkün ve muhtemel olarak değerlendirilmiş ise de, başkaca kat’i bulguların tespit edilememiş olması nedeni ile kesin bir netice beyanında bulunulamadığı” bildirilmiştir.
Soruşturma sonunda açılan kamu davasında Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nce aldırılan Ankara Jandarma Genel Komutanlığı’nın 25.11.2013 tarihli uzmanlık raporunda ise; “10000 TL nin birler basamağındaki “0” rakamı dışında diğer sıfırlar üzerinden aynı cins kalemle mükerrer geçildiği, mükerrer geçişlerin tahrifat amacıyla mı, yoksa sehven yapılan bir işlemin düzeltilmesi amacıyla mı yapıldığı hususunda müspet ya da menfi bir kanaat bildirmenin mümkün olmadığı” belirtilmiştir.
Her ne kadar mahkemece, “senedin bedel hanesinde yer alan “10.000” rakamının birler basamağına “0” rakamının sonradan eklenmesinin tahrifat amacıyla olup olmadığının net olarak ortaya konulamadığı, bu sonradan eklemenin düzeltme amacıyla da yapılmış olabileceği” gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de; Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’nin 12.06.2012 tarihli raporu ile; senedin miktar hanesinde gösterilen “10.000” rakamının birler basamağında mevcut “0” rakamının sonradan ilave edildiği tespit edilmiş olup, senedin “1000” TL olan bedel bölümünün tahrifatla “10.000”TL’ye dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak yürütülen ceza soruşturması ve kovuşturmasında aldırılan Ankara Kriminal Polis Labaratuarı Müdürlüğü’nün 20.02.2013 tarihli uzmanlık raporu ile Ankara Jandarma Genel Komutanlığı’nın 25.11.2013 tarihli uzmanlık raporunun, içerikleri itibariyle Adli Tıp Kurumu raporu ile çelişmedikleri tesbit edilmiş olup, “1000” TL bedelli senedin “10.000” TL’ye dönüştürüldüğünün ve rakam kısmındaki bu değişikliğin keşideci tarafından onaylanmaması nedeniyle de geçerli olmadığının (yani tahrifat yapıldığının) kabulü gerekir.
O halde; mahkemece, bononun 1000,00 TL bedelli olmasına rağmen tahrifat yapılarak 10.000,00 TL’ye dönüştürüldüğü kabul edilerek, İİK’nun 169/a-5.maddesi gereğince borca itirazın kısmen kabulü ile takibin 9.000,00 TL’lik kısım ve fer’ileri için durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin tümden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);