Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Bonoda lehtar cirosu üzerinde çarpı işareti var ise bu durum lehtar cirosunun iptali anlamına gelmez.

12. Hukuk Dairesi         2013/17240 E.  ,  2013/25546 K.

“İçtihat Metni”


ESAS NO : 2013/17240
KARAR NO : 2013/25546

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte, keşideci borçlular dayanak bonoda lehtarın cirosunun çizildiğini 3. ciranta olan takip alacaklısının yetkili hamil olmadığını beyan ederek takibin iptalini talep etmiştir. Mahkemece takip alacaklısının yetkili hamil olmadığı belirtilerek takibin iptaline karar verilmiştir.
Somut olayda;  dayanak bonoda lehtar cirosu üzerinde iki basit çizgi ile oluşturulmuş çarpı işareti olduğu, lehtarın kimlik tespitli yazılı beyanında ciro üzerinde karalama yapmadığını, buradaki çarpının nasıl yapıldığını bilmediğini, çarpı olmasının cirosunu iptal ettiği anlamına gelmediğini beyan ettiği görülmüştür. Bu durumda hiçbir duraksama olmaksızın iptal iradesinin açığa çıktığından söz edilemeyeceğinden  lehtar cirosu geçerlidir ve takip alacaklısı yetkili hamildir.
O halde mahkemece borçlunun sair itirazları incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);