Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Bonoya dayanan takipler ödeme yerinde yahut bonoda ödeme yeri gösterilmemiş ise bononun düzenlendiği yerde de yapılabilir.

12. Hukuk Dairesi         2013/2860 E.  ,  2013/6698 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bakırköy 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 21/05/2012
NUMARASI : 2012/572-2012/696

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlunun, Akseki İcra Dairelerinin yetkili olduğundan bahisle Bakırköy İcra Dairelerinin yetkisine itiraz ederek icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, yetki itirazının kabulüne karar verildiği görülmektedir.
Bonoya dayalı olarak, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki genel yetkili icra dairesinde (HUMK’nun 9 ve HMK’nun 6. maddeleri), bonoda öngörülen ödeme yerinde ancak, TTK’nun 689/3. maddesine göre ödeme yeri gösterilmeyen bonoda, ödeme yerinin “keşide yeri” olduğunun kabulü gerekeceğinden, bononun tanzim yerinde icra takibi yapılabilir.
İİK.nun 50. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken HUMK.nun 22. maddesi gereğince, kamu düzeni ile ilgili bulunmayan hallerde taraflar yetkili mahkemeyi (icra dairesini) sözleşme ile belirleyebilirler.
Borçlular birden fazla ise, İİK’nun 50. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken HUMK’nun 9/2. maddesi uyarınca borçlulardan birinin ikametgahı icra dairesinde de takip yapılabilir.
Somut olayda, takibe konu edilen bonoda borçlunun adresinin Şirinevler/İstanbul olarak yazıldığı görülmektedir. Bonoya dayanan takipler borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki (genel yetkili) icra dairesinde, yapılabileceği gibi, ödeme yerinde yahut bonoda ödeme yeri gösterilmemiş ise bononun düzenlendiği yerde de yapılabilir. Yukarıda açıklanan yetkili yerlerden birini tercih etme hakkı alacaklıya ait olup, alacaklının bononun tanzim yerine göre Bakırköy İcra Müdürlüğünde icra takibini başlatmasında yasaya uymayan bir yön yoktur.
O halde, mahkemece, borçlunun yetki itirazının reddi ile, diğer itiraz nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile yetki itirazının kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/02/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);