Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Borçlunun, haczinden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair alacaklı ile yapmış olduğu anlaşmalar geçerli değildir.

12. Hukuk Dairesi         2008/23984 E.  ,  2009/4174 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bozüyük İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 15/09/2008
NUMARASI : 2008/29-2008/42

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK.nun 83/a maddesi gereğince borçlunun, haczinden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair alacaklı ile yapmış olduğu anlaşmalar geçerli değildir.
Anılan maddenin amacını açıklayan gerekçesinde de” …. borçlunun haczinden önce sonuçlarını tahmin edemeyeceği cihetle bir mal veya maaş yahut ücretin haczedilemeyeceği yolunda şikayette bulunmayacağını bildirmesinin, lehine olan yasa hükmünün uygulanmasından feragat etmesinin hükümsüz sayılacağı, zira bir malın ne derece haczedilemez olduğunun borçlunun ve ailesinin haciz anındaki durumlarına göre saptanabileceği..” ifade olunmuştur.Somut olayda, şikayetçi İsmail ÜYÜK, takip kesinleştikten sonra, menkul haczi için evine gidildiğinde, emekli maaşın haczine muvafakat etmişse de, haciz tehdidi altında ve emekli maaşından kesinti yapılmadan önce yapılan muvafakat beyanı yukarıda açıklanan gerekçe ile İİK.nun 83/a maddesine aykırı olup geçersizdir.
Açıklanan nedenle şikayetin kabulüne karar verilmesı gerekirken yazılı gerekçe ile reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 02.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);