Yargıtay Kararı

Borçlunun itiraz dilekçesinde adres bildirmemesinin yaptırımı itirazın geçersizliği olmayıp takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatların borçluya yapılmış sayılacağı sonucunu doğurur.

Borçlunun itiraz dilekçesinde adres bildirmemesinin yaptırımı itirazın geçersizliği olmayıp takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatların borçluya yapılmış sayılacağı sonucunu doğurur.

12. Hukuk Dairesi         2019/4085 E.  ,  2020/1868 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı vekili icra mahkemesine başvurusunda; genel haciz yolu ile ilamsız takipte, borçlu vekilinin takip dosyasına sunduğu itiraz dilekçesinde yurt içinde adres göstermediğinden itirazının geçerli olmadığını belirterek takibin durdurulmasına ilişkin icra müdürlüğü işleminin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, bu kararın alacaklı tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun kabulüne karar verilerek müdürlük kararının iptal edildiği görülmektedir.
İİK’nun 62/3. maddesine göre borçlu veya vekili dava takip işlemlerine esas olmak üzere borçluya ait yurt içinde bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır. Adresini değiştiren borçlu yurt içinde yeni adres bildirmediği ve tebliğ memurunca yurt içinde yeni adresi tespit edilemediği takdirde, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligat borçlunun kendisine yapılmış sayılır.
İİK’nun 62. maddesi bütün olarak değerlendirildiğinde; borçlunun itiraz dilekçesinde adres bildirmemesinin yaptırımı itirazın geçersizliği olmayıp takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatların borçluya yapılmış sayılacağı sonucunu doğurur. Takip talebindeki adresini değiştiren borçlu yeni yurt içi adresini itiraz dilekçesi ile bildirmemişse bundan sonraki tebligatların yine takip talebindeki adresine çıkarılması gerektiği yani takip talebindeki adrese gönderilen tebligat üzerine borçlu adresini değiştirmişse ve tebligat memurunca da yeni yurt içi adresi tespit edilmemişse takip talebindeki adrese ulaşma tarihinin tebliğ tarihi sayılacağı madde lafzından anlaşılmaktadır.
Somut olayda, … 4. İcra Müdürlüğü’nün 2017/5220 Esas sayılı takip dosyasında takip talebi ve ödeme emrinde borçlunun yurtdışı adresinin gösterildiği, ödeme emri tebligatının alacaklının talebi üzerine borçlunun yurt dışı adresine TK’nun 25/a maddesi uyarınca 05.05.2017 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu vekilinin takibe yasal süresinde 05.05.2017 tarihinde itiraz ettiği, itiraz dilekçesinde yurt içi adresi gösterilmediği anlaşılmıştır.
O halde mahkemece, yukarıda açıklanan kurallar doğrultusunda şikayetin reddine karar verilmesi isabetli olup, yerinde olmayan gerekçe ile istinaf başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesince kabulü ile, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olmakla Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile, … Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nin 27/12/2018 tarih, 2018/520 E. – 2018/2161 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 26/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

);