Yargıtay Kararı

Boşanma ile velayet anneye verilmişse, annenin vefatı durumunda velayet kendiliğinden babaya geçmez.

Boşanma ile velayet anneye verilmişse, annenin vefatı durumunda velayet kendiliğinden babaya geçmez.

1. Hukuk Dairesi         2018/5548 E.  ,  2019/618 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki davadan dolayı … 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 18.06.2015 gün ve 2013/49 Esas, 2015/145 Karar sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili, davalı Yunuz ve davalı … vekilleri tarafından istenilmiş olmakla, dosya tetkik olunarak gereği düşünüldü.

-KARAR-

Temyiz incelemesine esas olmak üzere;
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı olarak reşit olmayan …’ye velayeten babası Mustafa Gönüllü tarafından açılmış olup, … 7. Aile Mahkemesinin 2008/1570 Esas, 2009/1571 Karar sayılı kararı ile davacının anne ve babasının boşanmalarına, velayetinin ise mirasbırakan anneye verilmesine karar verilmiştir. Annenin ölümü üzerine velayet hakkının kendiliğinden babaya geçmeyeceği, mahkeme kararına ihtiyaç duyulduğu açıktır.
Ne var ki, davacı bu arada reşit olduğundan, davayı vekil sıfatıyla sürdüren Av. …’ye bizzat davacı tarafından verilmiş bir vekaletname olup olmadığı sorularak varsa buna ilişkin vekaletnamenin bir suretinin temin edilerek evrak arasına alınması ya da davacının eldeki davaya muvafakat edip etmediğinin sorulması ve buna ilişkin düzenlenecek tutanağın evraka eklenmesi, geri çevirmeye konu hususun eksiksiz yerine getirilip getirilmediği mahkeme hakimince denetlendikten sonra gönderilmesi için dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 04.02.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);