Yargıtay Kararı

Çalışılmayan sürenin kıdem tazminatına esas hizmet süresinde nazara alınması mümkün değildir.

Çalışılmayan sürenin kıdem tazminatına esas hizmet süresinde nazara alınması mümkün değildir.

T.C
YARGITAY
9.HUKUK DAİRESİ

Esas No:  2005/3292
Karar No: 2005/38856
Tarihi:      08.12.2005

ÜCRETİN ÇALIŞMA KARŞILIĞI OLMASI
 ÇALIŞILMAYAN SÜRELERİN KIDEMDEN SAYILMAMASI

ÖZETİ: Ücret, bir iş karşılığı olup, çalışılmayan günler için ücret istenemez. Ayrıca çalışılmayan sürenin kıdem tazminatına esas hizmet süresinde nazara alınması mümkün değildir. Bu hususlar nazara alınmadan davacının iş akdinin 1.4.2003 tarihinde sona erdiği kabul edilerek bu tarihe göre düzenlenen bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle kıdem tazminatı ve ücret alacağına karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2. Davacının Bölge Çalışma Müdürlüğüne şikayet tarihi ve dosya içindeki bilgi ve belgelerden hizmet akdinin 15.3.2003 tarihinde sona erdiği anlaşılmaktadır. Ücret, bir iş karşılığı olup, çalışılmayan günler için ücret istenemez. Ayrıca çalışılmayan sürenin kıdem tazminatına esas hizmet süresinde nazara alınması mümkün değildir. Bu hususlar nazara alınmadan davacının iş akdinin 1.4.2003 tarihinde sona erdiği kabul edilerek bu tarihe göre düzenlenen bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle kıdem tazminatı ve ücret alacağına karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.12.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

);