Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Ceza davasının sonucu hukuk davasını etkileyecek ise, ceza davası sonucu beklenerek karar verilmesi gerekir.

13. Hukuk Dairesi         2014/6470 E.  ,  2014/33395 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi
TARİHİ : 29/11/2012
NUMARASI : 2008/152-2012/938

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR

Davacılar, davalının, oturdukları sitede, site yönetimi ile yaptığı sözleşme uyarınca güvenlik ve sair hizmetleri yerine getirdiğini, 28.01.2006 tarihinde konutlarında hırsızlık olayı meydana geldiğini, davalının sözleşmeye aykırı davrandığını, kusurlu olduğunu ileri sürerek fazlaya dair hakkı saklı tutularak 5700 TL manevi 300 TL maddi zararın tahsilini istemişler, ıslahla taleplerini arttırmışlardır.
Davalı sorumlu olmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, 233,947 TL maddi 3000 TL manevi tazminat üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava açıldıktan sonra olayın failleri hakkında Kadıköy 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/53 esas sayılı dosyası ile ceza davası açıldığı anlaşılmaktadır. Borçlar kanununun 74. maddesi uyarınca Hukuk hakimi, ceza hakiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı ile bağlı değilsede ceza davasında belirlenen maddi olaylarla bağlıdır. Ceza davasının sonucu bu davayı etkileyebilecek niteliktedir. Mahkemece, ceza davası sonucu beklenerek sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, ikinci bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 30.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);