Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Çocuğunu dershaneye kayıt edip iyi bir eğitim almadığını düşünen veli, çocuğu Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılmış ise yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

3. Hukuk Dairesi         2020/4162 E.  ,  2020/7054 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacılar tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacılar, davacı … ve …’in diğer davacı …’in velisi olduklarını, …’in 8. sınıf öğrencisi olarak SBS sınavına hazırlandığını ve bu amaçla davalı dershaneye kayıt ettirildiğini, hizmet bedeli olarak nakit 4.200,00 TL ödendiğini, ancak davalı dershanenin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle davacılardan …’in 19/12/2012 tarihli dilekçe ile çocuğunun kaydının silinmesini ve hizmet bedelinin bakiyenin iadesini talep ettiğini, ancak talebinin kabul edilmediğini, bunun üzerine Beşiktaş 24. Noterliğinin 11/01/2013 tarihli ihtarnamesinin çekildiğini, ancak iade taleplerinin yerine getirilmediğini, davalının ayıplı hizmeti nedeniyle çocuklarının akranlarından geri kaldığını ve sınavda başarısız olacağına dair ümitsizliğe kapıldığını, böylece manen de zarar gördüklerini ileri sürerek ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 1.000,00 TL manevi tazminat, 3.000,00 TL bakiye hizmet bedeli olmak üzere toplam 4.000,00 TL’nin yasal faiziyle davalıdan tahsilini istemişlerdir.
Davalı, soyut gerekçe ile kayıt iptalinin mümkün olmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm süresi içinde davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre, davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacılar, SBS sınavına hazırlık amacıyla davalı şirkete ait dershaneye kayıt ettirdikleri çocuklarına gerektiği şekilde hizmet verilmemesi üzerine kaydının silinmesi ve bakiye hizmet bedelinin iadesi taleplerinin davalı tarafından kabul edilmemesi nedeniyle 1.000,00 TL manevi tazminat ve 3.000,00 TL bakiye hizmet bedelinin davalıdan tahsili talebiyle eldeki davayı açmışlardır. Mahkemece, davacıların sözleşmeyi fesih nedenlerinin yönetmelikte yer alan şartlara uymadığı, hizmetin kusurlu olduğu, ayıplı hizmet verildiği yönündeki iddiaların ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Sözleşme tarihi 10/04/2012 itibariyle yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “ücretlerin iadesi” başlıklı 56. maddesinin 2. bendindeki sayılı koşullar somut olayda gerçekleşmemiş olmakla beraber, aynı maddenin 3. fıkrasına
göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Söz konusu maddenin 3. fıkrasının (a) bendi uyarınca, öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. (b) bendi uyarınca öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. Mahkemece, söz konusu Yönetmelik hükmü değerlendirilmemiştir. O halde Mahkemece, anılan Yönetmeliğin 56/3. fıkrasına göre değerlendirme yapılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, 6100 sayılı HMK’nın geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nın 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 25/11/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

);