Yargıtay Kararı

Cuntacı ve diktatör ifadeleri hareket suçunu oluşturmaz.

Cuntacı ve diktatör ifadeleri hareket suçunu oluşturmaz.

4. Ceza Dairesi         2014/4926 E.  ,  2014/32175 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 4 – 2012/198219
MAHKEMESİ : Hınıs(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 25/05/2012
NUMARASI : 2011/496 (E) ve 2012/122 (K)
SUÇLAR : Hakaret

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda; (….askerlik şubesi girişinde tartıştığı müşteki M.. K..’e ‘‘İşte bu ülkedeki askerlik zihniyeti bu, cunta zihniyeti’’, müşteki A.. E..’e ise ‘‘beni tahrik etmeyin, kendi vatanımda caddede yürüyemeyecek miyim? Cuntacısınız, diktatörsünüz.’’….) şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın müştekilere yönelttiği sözlerin, müştekilerinn onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık H.. G..’ün temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);