Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Dava dilekçesinde arabuluculuk vekalet ücreti talep edilmese bile arabuluculuk vekalet ücretine hükmolunmalıdır.

T.C. İSTANBUL BAM 28.HD

DOSYA NO: 2019/422 E-KARAR NO : 2019/3214

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İSTANBUL 34. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 06/11/2018
NUMARASI : 2018/16 Esas,2018/574 Karar
DAVANIN KONUSU : Tespit (İşe İade İstemli)
DAVA TARİHİ : 29/01/2018
KARAR TARİHİ :26/12/2019

(…)
Katılma Yoluyla İstinaf yoluna başvuran davacı vekili tarafından ileri sürülen istinaf sebepleri….Dava dilekçesinde arabuluculuk vekalet ücreti talep edilmese bile arabuluculuk vekalet ücretine hükmolunmalıdır.
(…)

Davacı vekilinin katılma yoluyla istinaf itirazı yerindedir, zira AAÜT’nin 16/2-c maddesi arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde avukat maktu ücrete hak kazanır, ancak bu ücret asıl alacağı geçemez düzenlemesi mevcuttur. Somut olayda, tarafların anlaşmaya varamadıklarına dair arabuluculuk son tutanağının imzalandığı görülmüştür, ancak mahkemece bu miktara hükmedilmemiştir, dairemizce yukarıda anılan hüküm doğrultusunda 750,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar vermek gerekmiş ve yeniden hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; Davalı vekilinin istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE, Davacı vekilinin katılma yoluyla istinaf başvurusunun KABULÜNE, DAVANIN KABULÜ İLE; Davalı işveren tarafından yapılan feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE; Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. göre hesap ve takdir edilen 2.725,00 TL vekalet ücretinin davacı taraftan alınarak davalıya verilmesine, (…) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle dairemizin karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT tarifesi gereğince 750,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

);