Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Dava dilekçesinde farklı bir adresin tahliyesi isteminde bulunulup borçlunun buna itiraz etmemesi durumda farklı adresin tahliyesi gerçekleşir.

T.C.
Yargıtay
6. Hukuk Dairesi

Esas No:2008/5001
Karar No:2008/7574
K. Tarihi:12.6.2008

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar davacı-davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine itiraz bulunmaması üzerine, davacı icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunmuş, mahkemece tahliyeye karar verilmiştir. Karar davalı borçlu ve davacı alacaklı tarafından tahliyeye karar verilen adresin yanlış adres olduğundan bahisle temyiz edilmiştir.

Davacı alacaklı tarafından 12.7.2007 tarihinde başlatılan icra takibinde 1.10.1995 başlangıç tarihli oniki ay süreli sözlü kira sözleşmesine dayanılmıştır. Örnek 13 ödeme emrinde gösterilen 19/4 …./Kadıköy/İstanbul adresinin davalının tebligat adresi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim taraflar arasında bu konuda uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Takibin kesinleşmesi üzerine davacı kiralayan icra mahkemesine vermiş olduğu dava dilekçesinde ….31 …../Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan dükkanın tahliyesini istemiştir.

Davalı borçluda buna karşı çıkmamıştır. Mahkemece sürede itiraz ve ödeme bulunmadığından, temerrüt gerçekleşmiş olduğundan ….31 …../İstanbul adresindeki taşınmazın tahliyesine karar verilmesi gerekirken ödeme emrinde gösterilen adresten davalının tahliyesine karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda yazılı nedenlerle davacı ve davalının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 12.6.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);