Yargıtay Kararı

Davacının çeyiz eşyasına yönelik talebi boşanma davasının eki sayılmadığından ayrıca nispi harca tabidir.

Davacının çeyiz eşyasına yönelik talebi boşanma davasının eki sayılmadığından ayrıca nispi harca tabidir.

2. Hukuk Dairesi         2016/17827 E.  ,  2018/8486 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma-Ziynet ve Çeyiz Alacağı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından; her üç davaya yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı kadının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı kadının ziynet alacağı davasına yönelik temyiz itirazları bakımından yapılan incelemede;
Anayasanın 141/3. maddesi “Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır” buyurucu hükmünü içermektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297. maddesinde de kararın kapsayacağı hususlar ayrıntılı biçimde belirtilmiş olup, bu maddenin 3. bendine göre, mahkeme kararlarında iki tarafın sav ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, çekişmeli konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması, ret ve üstün tutulma nedenleri, sabit görülen vakıalarda bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebebin açıkça gösterilmesi zorunludur. Yerel mahkemenin hangi delillerle sonuca ulaştığını değil, dayanılan delillerde yer alan hangi vakıanın kabul edildiğini Yargıtay denetimine elverişli şekilde gerekçeli olarak açıklaması zorunludur. Somut olaya gelince; mahkeme gerekçeli kararında, davacı kadının ziynet alacağı talebinin neden reddedildiğine ilişkin hiçbir gerekçe belirtmemiş, bu husus gerekçede tartışılmamıştır. Bu haliyle karar, ziynet alacağı talebi yönünden yeterli gerekçeden yoksun olup ziynet alacağına ilişkin istekler yönünden gerekçesiz karar oluşturulması usule aykırı bulunmuş ve bozmayı gerektirmiştir.
3-Davacı kadının çeyiz alacağı davasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Davacı kadın boşanma davasının yanında dilekçesinde çeyiz olarak getirdiğini belirttiği üç adet büyükbaş hayvanın iadesine karar verilmesini de talep etmiştir. Davacının çeyiz eşyasına yönelik talebi boşanma davasının eki sayılmadığından ayrıca nispi harca tabidir. Kadın tarafından başvurma harcı yatırılmıştır. Başvuru harcı dava dilekçesindeki tüm talepleri kapsar. O halde mahkemece, davacı kadının çeyiz eşyası talebiyle ilgili olarak üç adet büyükbaş hayvanın değerinin açıklattırılması ve bu değer üzerinden nispi peşin harcı yatırmak üzere süre verilmesi, nispi harç tamamlandığı takdirde (Harçlar Kanunu md. 30-32) deliller değerlendirilip, gerçekleşecek sonucu uyarınca hüküm kurulması, harç yatırılmadığı takdirde Harçlar Kanunu 30. madde uyarınca işlem yapılması gerekirken, yazılı şekilde isteğin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, boşanma davasının reddine yönelik bölümünün ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 03.07.2018(Salı)

);