Yargıtay Kararı

Davalı adına çıkarılacak davetiyede adının ve soyadının yazılmaması tebligat kanuna aykırıdır.

Davalı adına çıkarılacak davetiyede adının ve soyadının yazılmaması tebligat kanuna aykırıdır.

2. Hukuk Dairesi         2006/1427 E.  ,  2006/7667 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ       :Şanlıurfa Aile Mahkemesi
TARİHİ        :28.09.2005
NUMARASI       :423 – 552
DAVA TÜRÜ       :Tenfiz
TEMYİZ EDEN       :Davalı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Tebligat Kanununun 9/1. maddesi “ taraflar adına çıkarılacak davetiyede tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgah veya mesken yahut iş adreslerini ihtiva eder.  ” hükmünü taşımaktadır. Davalı adına çıkarılan davetiyede, davalının ad ve soyadı yazılmamıştır. Tebligat bu haliyle Tebligat Kanununa aykırı olup, bu yön davalının savunma hakkını kısıtlayan önemli bir usul eksikliğidir.Kararın sırf bu nedenle bozulması gerekir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz yönlerinin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere  oybirliğiyle karar verildi. 17.05.2006 çar.

 

);