Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Davalı borçluya gönderilen ve usulsüz tebliğ edilen ödeme emri, usulüne uygun tebliğ edilen dava dilekçesinin tebliğ tarihinde öğrenilmiş kabul edilir.

T.C.
Yargıtay
6. Hukuk Dairesi

Esas No:2010/7515
Karar No:2015/11300
K. Tarihi:21.10.2010

temerrüt nedeniyle tahliye istemine ilişkin olup, mahkemece ödeme emri tebliğinin usulsüz olduğu gerekçesiyle istemin reddi üzerine….davalı borçlunun ödeme emrindeki usulsüzlüğü dava dilekçesinin tebliğ tarihi olan 16.02.2010 tarihinde öğrendiğinin kabulü gerekir.
İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Uyuşmazlık İİK.’nun 269/a maddesi gereğince temerrüt nedeniyle tahliye istemine ilişkin olup, mahkemece ödeme emri tebliğinin usulsüz olduğu gerekçesiyle istemin reddi üzerine karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.Davacı alacaklı vekili, ödenmeyen kira bedelleri nedeniyle borçlu davalı hakkında başlatılan icra takibinin itiraz edilmeksizin kesinleştiğini, borçlunun herhangi bir ödemede bulunmadığını beyanla davalının kiralanandan tahliyesini istemiş, mahkemece, ödeme emrinin usulsüz tebliğ edildiğinden bahisle istem reddedilmiştir. Alacaklı tarafından başlatılan takip üzerine gönderilen ödeme emri borçluya 23.7.2009 tarihinde usulsüz tebliğ edilmiştir. Ancak ödeme emri usulsüz tebliğ edilmiş ise de, dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye borçlu davalıya yöntemine uygun şekilde tebliğ edildiğinden, davalı borçlunun ödeme emrindeki usulsüzlüğü dava dilekçesinin tebliğ tarihi olan 16.02.2010 tarihinde öğrendiğinin kabulü gerekir. Bu tarih itibariyle tebligatın usulsüzlüğü icra mahkemesinde şikayet yoluyla ileri sürülüp tebliğ tarihi düzelttirilemediğinden yapılan tebligat da kesinleşmiştir. İcra mahkemesi ödeme emrindeki usulsüzlüğü kendiliğinden nazara alamaz. Mahkemece işin esasının incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken istemin reddi doğru olmadığından kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.SONUÇ:Kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 21.10.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);