Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Davanın açılma tarihinde inşaat tamamlanmadığından davalı arsa maliki aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücreti hükmedilmesi doğru değildir.

14. Hukuk Dairesi         2014/14765 E.  ,  2015/11026 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Edremit 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mah. Sıf.)
TARİHİ : 08/07/2014
NUMARASI : 2013/191-2014/438

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 26.04.2013 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 08.07.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Vakıflar Bölge Müdürlüğü vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR
Davacı, 620 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bina yapılması için davalılardan Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü ile diğer davalı P.. İ… Taah. Tic. Ltd. Şti. arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, yüklenici şirketten satış vaadi sözleşmesi ile aldıkları bağımsız bölümün adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı …… İnşaat A.Ş. ve Vakıflar İdaresi davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, dava kabul edilerek yargılama gideri ve vekalet ücretinden davalılar sorumlu tutulmuştur.
Hükmü, davalı arsa maliki temyiz etmiştir.
Yapılan yargılama, keşif sonucu alınan bilirkişi raporları ve dosya içindeki tüm delillerden dava konusu inşaatın yüklenici tarafından tamamlandığı ve dava açıldıktan sonra arsa maliki davalı idare tarafından 18.04.2013 tarihinde geçiçi kabulünün yapılarak teslim alındığı anlaşılmıştır. Bu durumda dava tarihinde inşaat tamamlanmamış olduğundan davanın açılmasına neden olmayan arsa maliki davalı Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yargılama gideri ve vekalet ücreti ile sorumlu tutulması doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, istek halinde temyiz harcının yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);