Yargıtay Kararı

Dolu plastik kola şişesi TCK madde 6 kapsamında silah niteliğindedir.

Dolu plastik kola şişesi TCK madde 6 kapsamında silah niteliğindedir.

3. Ceza Dairesi         2015/3772 E.  ,  2015/20031 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Sanığın 3 litrelik dolu kola şişesi ile müşteki eşinin başına vurması nedeniyle TCK’nin 86/3-a-e maddesinin uygulanması söz konusu olup temel cezanın alt sınırın üzerinde tayini gerekmekle hükmün temyizinin mümkün olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
6352 sayılı Kanunun 100. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 324/4. maddesi gereğince terkin tutarı altında kalan yargılama giderlerinin Hazine üzerinde bırakılması gerektiği gözetilmemiş ise de; bu husus kararın kesinleştirme aşamasında mahkemesince dikkate alınabileceğinden, tebliğnamenin bu husustaki bozma istemli görüşüne iştirak edilmemiştir.
Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanığın olayda kullandığı 3 litrelik dolu plastik kola şişesi TCK’nin 6/F-4 kapsamında silah niteliğinde olup sanığın eşine karşı yaralama suçunda temel cezanın alt sınırın üzerinde tayini gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);