Yargıtay Kararı

Dosya hesabının yanlış yapıldığı takdirde yapılan ödemelerin ve haricen tahsilatların nazara alınarak yeniden hesap yapılması gerekir.

Dosya hesabının yanlış yapıldığı takdirde yapılan ödemelerin ve haricen tahsilatların nazara alınarak yeniden hesap yapılması gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2016/14646 E.  ,  2017/7475 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, borçlu icra mahkemesine başvurusunda dosya borcunun ödendiğini, takip dosyasının infaz edildiğini, infaz kararı verilen dosyasının icra müdürlüğünce dosya hesabının yanlış yapıldığı gerekçesiyle yeniden işleme konulduğunu, infaz kararından dönülemeyeceğini, doğrudan yapılan ödemeler ve alacaklı vekilinin bildirdiği haricen tahsilatların düşülerek asıl alacak ve faiz miktarının bilirkişi marifetiyle hesaplanmasını talep ettiği, mahkemece icra müdürlüğünce sehven yapılan maddi hatanın düzeltilmesinde usulsüzlük bulunmadığı gerekçesi ile talebin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda icra takip dosyasının incelenmesinde; 11.09.2015 tarihinde borçlu tarafından ödeme yapılarak icra müdürlüğünce dosyanın borç ödenmekle infazen kapatılmasına hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği, 15.09.2015 tarihinde ise dosya hesabının yanlış yapıldığı ve borçluya borç muhtırası gönderilmesine karar verildiği görülmektedir.
Borçlu icra mahkemesine başvurusunda yapılan ödemelerin ve haricen tahsilatların nazara alınarak yeniden hesap yapılmasını talep ettiğinden mahkemece, duruşma açılarak ve varsa tarafların gösterecekleri deliller toplanarak, borçlunun iddia ettiği ödemeler ödeme tarihi itibariyle değerlendirilip borçtan düşülerek faiz hesabının da ödemeler nazara alınarak gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, dosya üzerinde yapılan inceleme ile borçlunun şikayetini kapsar nitelikte inceleme yapılmaksızın yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);