Yargıtay Kararı

Duruşmaya katılmayan, cevap dilekçesi vermeyen, hiçbir emek ve mesai harcamayan avukat lehine vekalet ücreti hükmedilmez.

Duruşmaya katılmayan, cevap dilekçesi vermeyen, hiçbir emek ve mesai harcamayan avukat lehine vekalet ücreti hükmedilmez.

12. Hukuk Dairesi         2018/6782 E.  ,  2019/6233 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlu vekilinin yargılama sırasında duruşmalara katılmadığı, cevap dilekçesi sunmadığı ve dosyada hiçbir emek ve mesaisinin bulunmadığı anlaşıldığından, mahkemece lehine vekalet ücreti takdiri isabetsiz olup kararın belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 23.02.2016 tarih ve 2015/170 E. – 2016/16 K. sayılı kararının hüküm bölümünün vekalet ücretine ilişkin (5) numaralı bendinin karar metninden tamamen çıkartılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK’nın 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/04/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

);